Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:138 (2005-2006)
Innlevert: 16.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hva vil statsråden som majoritetseier i Telenor gjøre for å hindre salget av Telenors Opplysningstjeneste 1881/1882?

Begrunnelse

Det har den senere tid fremkommet at Telenor ønsker å selge sin opplysningstjeneste, Opplysningen AS. Dette er et selskap som har 7 opplysningsavdelinger, og som sysselsetter i underkant av 500 personer. Berørte steder av et salg vil være Sortland, Namsos, Otta, Fagernes, Lærdal, Nordheimsund og Oslo, og salget vil derfor først og fremst ramme rene distriktsarbeidsplasser, hovedsakelig kvinnearbeidsplasser.
I forhold til konsesjonsbestemmelsene skal Telenor sørge for at det er tilgjengelig en opplysningstjeneste som på forespørsel gir oppdaterte opplysninger om alle abonnenter av offentlig telefontjeneste i Norge, herunder fastnett- og mobilnumre. Et salg av tjenesten kan derfor være i strid med konsesjonsbestemmelsene.
Videre har Regjeringen i Soria Moria-erklæringen lovet som følger "[...] opprettholde de statlige eierandelene i Telenor. Det statlige eierskapet skal være mer aktivt og utbyttepolitikken forutsigbar."

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap til 53,9 pst. av aksjene i Telenor ASA, etter at regjeringen Bondevik II har foretatt omfattende statlige nedsalg.

Likebehandlingsprinsippet i allmennaksjeloven innebærer at vi ikke kan bruke vårt eierskap i Telenor ASA for å oppnå målsettinger som gir staten en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning. Staten kan som eier dermed ikke gripe inn i denne aktuelle saken, som for øvrig hører inn under selskapets ledelse og styre.

Jeg kan for øvrig opplyse om at Telenors nummeropplysningstjeneste tidligere var organisert som et selvstendig datterselskap i Telenor-konsernet. Telenor har imidlertid solgt samtlige aksjer i Opplysningen AS til Private Equity fondet Telenor Venture IV, hvor Telenor har 50,1 pst. eierandel. Siden oktober 2004 har Telenor Venture IV redusert sin eierandel i Opplysningen AS. Aksjer i Opplysningen AS ble som det fremgår, solgt før jeg tiltrådte som statsråd i Nærings- og handelsdepartementet.

Når det gjelder spørsmålet om det foreligger konsesjonsmessige begrensninger i forhold til overdragelse av aksjer i Opplysningen AS, kan jeg vise til at det foreligger en avtale datert 1. september 2004 mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor om leveringspliktige tjenester. I henhold til denne er Telenor ansvarlig for at det foreligger en nummeropplysningstjeneste som på forespørsel gir opplysninger om alle sluttbrukere av offentlig telefoni i Norge. Avtalen setter ikke krav til at Telenor ASA må ha eierskap til nummeropplysningstjenesten. Jeg legger imidlertid til grunn at Telenor nøye følger sine forpliktelser i henhold til denne avtalen og vil forsikre meg om at dette gjøres.