Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:140 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Hva kan Regjeringen gjøre på kort sikt for å bidra til å sikre den irakiske petroleumsvirksomheten, slik at utviklingen av et demokratisk styresett kan bygges videre?

Begrunnelse

FN har bedt verdenssamfunnet ta ansvar for gjenoppbyggingen av Irak. Utenriksministeren påpekte i sin redegjørelse om Irak at Norge på lengre sikt må bidra til at Irak kan klare seg selv. Han trekker frem den irakiske petroleumsindustrien som et eksempel på hvor Norge har spesielle forutsetninger for å bidra. Petroleumsindustrien er Iraks viktigste inntektskilde. Iraks nye ledelse er avhengig av inntektene fra petroleumsvirksomheten for å kunne bygge opp en samfunnsstruktur basert på demokrati.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Irakiske myndigheter står overfor store utfordringer når det gjelder utnyttelse av de nasjonale olje- og gassreservene. Landets økonomi er sterkt avhengig av petroleumsindustrien, og det er av stor betydning å få denne på fote for å sikre gjenoppbyggingen og styrke demokratiseringsprosessene i landet, noe jeg pekte på i min redegjørelse for Stortinget 9. november 2005.

Norge har særskilt kompetanse som her kan komme til nytte. For perioden 2005-2007 ble det bevilget en samlet ramme på 27,5 mill. kr til et bilateralt samarbeid med Irak innen petroleumssektoren, fordelt på fire delprosjekter. Disse omfatter blant annet gjenoppbygging av det irakiske oljedepartementets petroleumsdata, opplæring av personell, etablering av effektive og transparente forvaltningsmekanismer og teknologi- og kompetanseoverføring med tanke på en best mulig reservoarutnyttelse.

Fra norsk side legges det vekt på at god forvaltning og korrupsjonsbekjempelse skal inngå som en integrert del av samarbeidet. Det er undertegnet en overenskomst (Memorandum of Understanding, MoU) mellom Oljedirektoratet i Norge og dets irakiske motpart for oppfølging av samarbeidet.

I dette samarbeidet ønsker irakerne spesielt å prioritere delprosjektet som gjelder gjenoppbygging av data. Dette har kommet godt i gang, og det planlegges tekniske møter i regionen i neste måned. Når det gjelder personellopplæring, vil dette i første omgang bli innrettet mot de øvrige prioriterte samarbeidsområdene, og mer langsiktig opplæring vil komme etter hvert.