Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:142 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 28.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det økonomiske ansvaret for skyss av helsepersonell ble overført til kommunene i 2004. Kommuner som tidligere samarbeidet om legevakt revurderer nå samarbeidet der en eller flere av partnerne pga. beliggenhet har høye transportkostnader. Enkelte kystkommuner kan komme i en vanskelig situasjon: De mister partnere å dele kostnader med, samtidig som deres utgifter øker pga. redusert volum.
Vil statsråden legge til rette for at de kommunene som taper på omleggingen kompenseres ved fordeling av skjønnsmidler eller lignende?

Begrunnelse

Finnøy, Rennesøy/Hjelmeland og Kvitsøy kommune samarbeider om legevakttjenester til sine innbyggere. Kvitsøy og Rennesøy vurderer nå å trekke seg fra dette samarbeidet og inngå legevaktsamarbeid med Stavanger. Årsaken til dette er at man isolert sett vil tjene på en ny samarbeidskonstellasjon.
Ved et samarbeid med Stavanger vil Kvitsøy og Rennesøy slippe å dele påløpte kostnader med kommuner som har en mer utfordrende geografi enn dem selv. Finnøy er en kystkommune hvor mye av transporten må skje ved båt, og det er kostnadskrevende.
Dersom Kvitsøy og Rennesøy faktisk trekker seg fra nevnte samarbeid, vil Finnøy kommune få en årlig utgift til drift av legevakttjenesten på 2,5 mill. kr. Kommunen får årlig kompensert ca. 1 mill. kr for dette, og må altså selv dekke det resterende beløp (1,5 mill. kr).
Finnøy og enkelte andre kystkommuner vil kunne tape betydelige summer som en følge av at det økonomiske ansvaret for skyss av helsepersonell nå er lagt til kommunene. Det vil ha negativ betydning for det øvrige tjenestetilbudet i kommunen.
Selv om kommunesektoren totalt sett ikke taper på denne ordningen, er det etter min vurdering behov for kompenserende tiltak som gir trygge rammevilkår også for legevaktsordningen i kystkommuner med relativt sett høye transportkostnader.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Ansvaret for skyss av helsepersonell ble overført fra Rikstrygdeverket til kommunene fra 1. januar 2004, og midlene er lagt over i rammetilskuddet. Bakgrunnen for å legge om finansieringen var blant annet at kommunene skulle stimuleres til å bruke rimeligste tilgjengelige transport. Jeg har merket meg at endringer i legevaktsamarbeidet og med det endret bruk av legevaktbåten, kan gi økte kostnader for Finnøy. Når noen kommuner vurderer å trekke seg ut av et samarbeid for på egen hånd å finne billigere transportløsninger, så kan det gi utfordringer for de kommunene som ikke har andre alternativ.

Skyss av helsepersonell ble omtalt i St.prp. nr. 60 (2004-2005) (Kommuneproposisjonen 2006), avsnitt 9.3. Helse- og omsorgsdepartementet har gjort kvalitetskontroller på kostnadene til transport av helsepersonell i kommunene. I kommuneproposisjonen står det på den bakgrunn blant annet:

"Gjennomgangen viste at kystkommunene samlet sett ikke hadde fått mindre kompensasjon enn ordningen tilsa, og det samlede tilskuddet til kommunene ble heller ikke endret. Når overgangsordningen er gjennomført innen 5 år, vil tilskuddet i sin helhet være fordelt etter kriteriene i inntektssystemet. "

Gjennomgangen viser at kystkommunene samlet sett ikke har fått mindre kompensasjon enn det de samlede kostnadene tilsa. Samtidig vil det være slik at over tid vil tilskudd som blir lagt inn i inntektssystemet bli fordelt etter inntektssystemets kriterier og oppgavene må finansieres innenfor de frie inntektene. Ved slike innlemminger vil noen kommuner få mer enn de fikk før og andre vil få mindre. Samtidig kan en kommune som taper på innlemming av en ordning kunne tjene på innlemming av en annen ordning. Gjennom overgangsordningen vil kommunene få tid til å tilpasse seg et nytt inntektsnivå. Generelt mener jeg at det absolutt er mest gunstig for kommunen å bli finansiert gjennom frie midler og rammefinansiering.

Innenfor skjønnsrammen vil fylkesmannen hvert år vurdere om det er behov for omfordeling mellom kommunene på grunn av endringer i utgiftsbehov som ikke blir fanget opp av inntektssystemet. I fylkesmannen i Rogaland sin tildeling av skjønnstilskudd for 2006 er det tatt hensyn til at Finnøy kommune har fått økt finansieringsansvar for ambulansebåten.

Finnøy kommune mottar i 2006 fullt regionaltilskudd. I tilleggsproposisjonen er regionaltilskuddet økt med 1,56 mill. kr pr. kommune som mottar fullt tilskudd. Finnøy mottar etter denne økningen på 4,9 mill. kr i regionaltilskudd i 2006.