Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:145 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 24.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Nationen 8. november kan vi lese at miljøvernministeren vurderer å innføre maksimalpriser på jakt- og fiskerettigheter. Distrikts-Norge har behov for nye og lønnsomme næringer. Sentrale myndigheter har gjentatte ganger sagt at utmarksressursene er viktige å utvikle.
Er statsråden av den oppfatning at det å foreslå en ordning med maksimalpriser på jakt- og fiskerettigheter virker stimulerende på Distrikts-Norges evne til å utvikle sitt ressursgrunnlag, og mener hun at det er god distriktspolitikk?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet om å tilrettelegge for befolkningens adgang til jakt og fiske er et viktig ledd i friluftslivspolitikken. Problemstillingen er omtalt i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet.

Retten til jakt og fiske er ikke en del av allemannsretten, men tilhører i utgangspunktet grunneieren. Dersom tilgjengeligheten til jakt og fiske blir priset så høyt at mange av de som er interessert i å drive jakt og fiske, ikke har råd til det, bør det vurderes å gi en hjemmel for å sette maksimalpriser etter nærmere retningslinjer.

Det er god distriktspolitikk å utvikle ressursgrunnlaget i Distrikts-Norge, men det vil etter min vurdering ikke være god distriktspolitikk dersom prisnivået på jakt og fiske blir så høyt at mange ikke har råd til å delta. Det vil lett kunne gi negative reaksjoner både i forhold til tilbyderne av disse godene og den allmennhet som opprettholdelse av jakt og fiske som positive aktiviteter er avhengig av.