Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:146 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 18.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det haster med tiltak for å løse utfordringene knyttet til kraftbalansen i Norge. Prognoser tilsier et stadig økende nasjonalt kraftbehov. Økende kraftforbruk og en marginal utbygging av ny kapasitet kan gi dramatiske konsekvenser for forsyningssikkerheten. En stadig strammere kraftbalanse vil gi økte strømpriser. Resultatet blir blant annet tap av norske arbeidsplasser.
Vil Regjeringen føre en målrettet energipolitikk som sikrer den fremtidige kraftbalansen gjennom økt norsk kraftproduksjon?

Begrunnelse

Norge er en nasjon med enorme energiressurser både i en internasjonal målestokk og ikke minst i forhold til folketallet. Landet er verdens 3. største oljeeksportør etter Saudi-Arabia og Russland og den 7. største oljeprodusenten i verden. Norge er i tilegg verdens 3. største gasseksportør etter Russland og Canada og verdens 7. største gassprodusent. I tillegg til dette er Norge verdens 6. største vannkraftprodusent. Få, om ingen andre nasjoner, råder over tilsvarende enorme energiressurser målt i forhold til landets innbyggertall som Norge. I en slik gunstig situasjon med enorm tilgang på ulike former for energiressurser har allikevel Norge maktet det kunststykke det er å sette seg i den i den svært paradoksalte stilling at man er avhengig av å importere strøm fra energimessig sett lilleputtland som Danmark og Sverige. Det er derfor på høy tid at man tar tak i den uholdbare situasjon som er oppstått i forhold til landets nåværende og fremtidige kraftbalanse. At en av verdens største energinasjoner ikke en gang er fullt ut i stand til å dekke energibehovet til 4,6 millioner innbyggere er høyst bemerkelsesverdig. Situasjonen krever rask og målbevisst politisk handling. Det trenges derfor en ny og mer målrettet energipolitikk, med fokus på en betydelig økt innenlandsk kraftproduksjon, en stabil kraftbalanse og betryggende forsyningssikkerhet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det vises også til svar på spørsmål nr. 56 om kraftbalansen.

Norge har fra naturens side svært gode forutsetninger for energiproduksjon.

Et særtrekk ved den norske energiforsyningen er elektrisitetens dominerende rolle, og at vannkraften står for nær all elektrisitetsproduksjon. Den dominerende rollen til vannkraften gjør at elektrisitetsproduksjonen i Norge varierer vesentlig mer enn produksjonen i andre land.

Sårbarheten i den norske energiforsyningen er i første rekke knyttet til situasjoner med svikt i tilsiget. Virkningene av tørrår i kraftsystemet avhenger imidlertid av flere forhold. Blant annet vil det være avgjørende om tilsigssvikten rammer hele Norden eller bare Norge, graden av tilsigsvikt og når den oppstår. Utsiktene til fortsatt forbruksvekst og vissheten om at det også i årene framover vil komme perioder med nedbørssvikt krever at vi opprettholder stor fokus på håndteringen av tørrår.

Satsingen på å oppnå en sikker og god energiforsyning står sentralt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsing på nye miljøvennlige energiformer. Det innebærer i første rekke å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk. Videre vil Regjeringen stimulere til økt utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Norge har også et stort potensial for nye fornybare energikilder som vind, bioenergi, sol, bølge og tidevannskraft. Det er for tiden stor interesse for vindkraftutbygging i Norge. Vi har svært gode vindforhold mange steder langs kysten og vi har store arealer hvor det er mulig med utbygging. Det er også et potensial for fremtidige kostnadsreduksjoner innenfor vindkraftteknologi. Også innenfor andre nye fornybare energikilder er det interessante prosjekter.

Regjeringen vil øke Enovas totalmål for energisparing og ny fornybar energi. Gjennom satsingen på energieffektivisering og nye fornybare energikilder, kan Norge få et variert og miljøvennlig energisystem.

Regjeringen vil også jobbe aktivt for å legge til rette for økt miljøvennlig bruk av naturgass både innenfor industrien og til kraftproduksjon.

Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet gjennom overføringsforbindelsene for kraft. Et velfungerende nordisk kraftmarked er viktig for en mest mulig effektiv bruk av de samlede energiressursene og dermed for forsyningssikkerheten. Regjeringen vil prioritere et økt nordisk samarbeid om utviklingen av kraftmarkedet.