Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:151 (2005-2006)
Innlevert: 18.11.2005
Sendt: 21.11.2005
Besvart: 28.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ved behandlingen av kulturminnemeldingen gav stortingsflertallet klare signaler om at private grunneiere skal oppleve bedre dialog og økonomiske støtteordninger ved pålagt vern av eiendom og areal. Reportasjer i NRK Østlandssendingen 16. og 17. november viser at flere bygårder i Oslo står og forfaller, fordi nødvendig vedlikehold vanskeliggjøres og fordyres av Riksantikvaren.
Hva vil statsråden gjøre for raskere og bedre å løse konflikter mellom grunneiere og byråkrati, slik at nødvendig vedlikehold kan utføres?

Begrunnelse

Problemet beskrevet oppleves mange steder, men NRK Østlandssendingen viser spesielt til bygårder på Grünerløkka i Oslo, Paulus Plass 4 og Halèn-hjørnet. Stortingets intensjoner må omgjøres til praksis i byråkratiet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Private eiere av fredete bygninger og anlegg gjør en viktig innsats for å ta vare på kulturminnene våre. Jeg er derfor opptatt at eierne skal ha så gode rammebetingelser som mulig. Det dreier seg om et bredt sett av virkemidler, både økonomisk kompensasjon og tilskudd, juridiske virkemidler og faglig rådgivning og oppfølging fra kulturminnemyndighetene. Hittil har disse rammebetingelsene ikke vært gode nok, og regjeringen har derfor i neste års budsjett lagt til rette for en styrking, blant annet gjennom økte tilskuddsmidler og en økning av Kulturminnefondet.

Fredninger etter kulturminneloven inneholder normalt strenge restriksjoner og kan ha store konsekvenser for eieren. Erfaringer viser at fredningsprosesser kan ta lang tid. I enkelte tilfeller kan dette medføre utilsiktede, økte kostnader for eier. Jeg har derfor satt i gang et arbeid for å sikre økt dialog og redusert saksbehandlingstid i fredningssaker. Økt grad av medvirking vil også kunne bedre fredningsprosessene og bidra til at eiere og tiltakshavere får mer forutsigbare rammer å forholde seg til.