Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:158 (2005-2006)
Innlevert: 22.11.2005
Sendt: 23.11.2005
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 30.11.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge avisa Tromsø 16. november 2005 kan ikke oppdrettstorsk selges fra kaikanten før den har blitt slaktet i et godkjent lakseslakteri. Slakting av villfisk har ikke samme krav.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at oppdrettsfisk får samme krav til slakting som villfisk, slik at det gis samme salgsmuligheter på lokalmarkedet som for viltfanget fisk?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Spørsmålet er stilt til landbruks- og matministeren, men besvares av meg som ansvarlig statsråd.

Slakting av oppdrettet fisk er underlagt strenge krav for å hindre og begrense spredning av sykdomsfremkallende smitte til det omkringliggende miljø. Kravene til slakting av oppdrettet fisk følger av forskrift om slakterier og tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg og havbeite (slakteriforskriften).

Slakteriforskriften stiller bl.a. krav om systemer for behandling av slakteriavfall, blodvann og avløpsvann mm. Dette er faktorer som det er viktig å føre kontroll med for å hindre at uønskede smittestoffer sprer seg til villfisk eller annen oppdrettsfisk via det omkringliggende miljø. Sykdom i oppdrettsanlegg innebærer store kostnader og tap for næringen, og vi har derfor innført et strengt regime i hele produksjonskjeden for å hindre at smitte spres unødig. Før det ble et krav om prosedyrer for å ta hånd om smittefarlig avfall og avløpsvann fra slakterier og tilvirkningsanlegg, var smitte fra slakterier til nærliggende oppdrettsanlegg med laksefisk et reelt problem.

Slakting av villfisk er ikke underlagt de samme strenge krav til slakting og avliving som oppdrettet fisk. Denne fisken kan derfor slaktes utenfor et godkjent slakteri, herunder for salg ved kaikant. Selv om det her er snakk om samme art, må man se dette i lys av at det er større risiko for forekomst av smittsomme sykdommer innen oppdrettsvirksomhet enn hos ville bestander, uansett art. Den oppdrettede torsken kan inneholde andre og større mengder smittestoff enn villtorsken, og slakting av oppdrettstorsk innebærer således en større smittespredningsrisiko enn ved slakting av villfanget torsk. Dersom man skulle åpne for slakting av oppdrettet torsk på kaikanten, vil dette kunne innebære en høy risiko for spredning av smitte og sykdom til andre oppdrettsanlegg og eventuelt til ville bestander. Det er vårt ansvar å sørge for at smittespredningen begrenses slik at annen vill og oppdrettet fisk ikke unødig utsettes for sykdomsfremkallende smitte.

For laksefisk har det siden 5. juli 1991 vært et krav om at fisken må slaktes på et godkjent lakseslakteri. Tilsvarende krav ble innført for andre oppdrettsarter 30. august 2002. Kravet møtte ingen motstand. Samtidig ble det gitt en overgangsperiode frem til 1. januar 2005 for å sikre at næringsaktørene skulle ha tilstrekkelig tid til å få på plass godkjenninger av hvitfiskslakterier i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at oppdrettet torsk fra i år skal slaktes på et godkjent slakteri. Det er altså ikke et krav om at hvitfisken må slaktes på et godkjent lakseslakteri, men dette blir mest praktisk i mangel av tilstrekkelig antall godkjente hvitfiskslakterier.