Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:160 (2005-2006)
Innlevert: 22.11.2005
Sendt: 23.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Kan statsråden garantere at de foreslåtte kuttene i tilskuddet til kalking og lokale fiskeformål ikke får noen negative konsekvenser for kalkingsprosjektet i Arendalsvassdraget?Begrunnelse

Det hersker stor frustrasjon på Sørlandet over Regjeringens foreslåtte kutt i midlene til kalking av forsurede vassdrag. Sørlandet er hardt rammet av sur nedbør og det vil fortsatt i en årrekke være behov for kalkingstiltak i mange vassdrag i landsdelen for å forbedre vannkvaliteten. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2005 ble det fattet en beslutning om at kalking av Arendalsvassdraget skulle igangsettes i løpet av 2005. Formålet var å restituere vassdraget som et lakseførende vassdrag. Arbeidet med å gjennomføre kalkingsprosjektet ble raskt igangsatt og er godt i gang og de fysiske installasjonen er på plass. Det knyttes nå imidlertid en viss usikkerhet til hva eventuelle kutt i kalkingstilskuddet får av umiddelbare og fremtidige konsekvenser for kalkingen av Arendalsvassdraget. Ett kutt i kalkingsmidlene til Arendalsvassdraget anses som katastrofalt for det nedlagte arbeidet som er gjennomført for å restituere vassdraget som et lakseførende vassdrag. Signalene fra Regjeringen tyder på at det ikke skal foretas kutt i bevilgningene til allerede igangsatte kalkingsprosjekter i lakseførende vassdrag. Hvorvidt kalkingen av Arendalsvassdraget anses for igangsatt eller ikke inngangsatt synes å være et åpent spørsmål. Det er derfor behov for en nærmere avklaring av hva som vil bli konsekvensene for Arendalsvassdragets vedkommende dersom det foreslåtte kuttet i kalkingsmidlene blir gjennomført.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet arbeider nå med å avklare hvordan nedskjæringene på kalkingsbudsjettet skal innrettes. I denne prosessen forholder departementet seg i første rekke til faglige vurderinger fra Direktoratet for naturforvaltning, men også fylkesmennene i berørte fylker skal gi innspill.

De foreløpige vurderingene viser at nasjonale kalkingsprosjekter i stor grad blir skjermet. Likevel vurderes kalkingen i Vossavassdraget, Suldalslågen, Jørpelandselva og ett av de tre kalkede vassdragene i Vest-Agder i tillegg til Nidelva. Grunnen er at de sannsynlige negative konsekvensene er vurdert å være minst i disse vassdragene. Det understrekes at vurderingene vil kunne bli endret. Jeg kan likevel ikke garantere at kalkingen i Arendalsvassdraget kan gjennomføres som opprinnelig planlagt.