Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:184 (2005-2006)
Innlevert: 28.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Regionstyret i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Region sørvest mener det er på høy tid med et nytt fengsel på Sørlandet. Det har i lengre tid vært arbeidet med denne saken både lokalt og regionalt. Det er fremkommet en lang rekke faglige argumenter som taler til fordel for bygging av et nytt fengsel på Sørlandet. Jeg forutsetter at statsråden er kjent med fakta i saken. Statsråden har vært negativ til planen om et privat fengsel i landsdelen.
Hva vil statsråden foreta seg for å bedre soningskapasiteten på Sørlandet?

Begrunnelse

Det finnes i dag to fengsel i Agderfylkene; ett i Arendal og ett i Kristiansand. Arendal fengsel er et meget gammelt fengsel fra 1860 og Kristiansand er et "takfengsel" med plass til kun 44 innsatte. I praksis er Kristiansand fengsel et rent varetektsfengsel. Fengselssituasjonen på Sørlandet er derfor av flere årsaker under enhver kritikk. I et fremtidig perspektiv synes fengselssituasjonen i landsdelen å fortone seg som helt uholdbar. Politiet på Sørlandet bruker et betydelig antall årsverk på å frakte fanger ut av politidistriktet, noe som må anses som en inneffektiv disponering av politiets ressurser. Det vil være økonomisk besparende på sikt å erstatte Arendal og Kristiansand fengsler med et nytt stort fengsel for Sørlandet. Et nytt stort fengsel på Sørlandet vil også gjøre det lettere å oppfylle kravene i straffegjennomføringsloven i forhold til innholdet i soningen. Et nytt storfengsel på Sørlandet vil i tillegg gjøre det lettere å imøtekomme kriminalomsorgens sikkerhetsmessige utfordringer. Et samstemt fagmiljø og ikke minst et samlet politisk miljø på Sørlandet stiller seg bak kravet om nytt fengsel i landsdelen.
Det er derfor knyttet en betydelig interesse til statsrådens syn i denne sak. Jeg ber derfor om en redegjørelse om hva justisministeren mener om denne sak, og at han avklarer sitt og Regjeringens syn på de rent faktiske forhold vedrørende behovet for nytt fengsel på Sørlandet i nær fremtid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Landet er inndelt i seks kriminalomsorgsregioner. Kriminalomsorgen region sørvest omfatter begge Agderfylkene og Rogaland fylke. I tillegg har regionen noen skogsforlegningsplasser i Telemark som er en avdeling i Arendal fengsel. En stor andel av fengselsplassene i regionen ligger i Rogaland.

Denne regionen har relativt sett liten soningskø og har fått overført et betydelig antall dommer fra Kriminalomsorgen region vest for å få ned den totale soningskøen. Det er flere domfelte i kø og et større press på fengselsplasser i andre deler av landet enn i Region sørvest. Dette gjelder særlig i Hordaland, på Østlandet og nord i landet.

Region sørvest har også få brudd på den såkalte 24-timersregelen ved plassering av varetektsinnsatte etter varetektskjennelse.

Det er soningskøen i landet som helhet som bidrar til problemene i Agderfylkene. I tillegg medfører iretteføringen av NOKAS-saken en redusert kapasitet i Stavanger fengsel.

I dagens situasjon med soningskø har departementet fastlagt at varetekt skal ha første prioritet. Det innebærer at med både soningskø og press på varetektsplasser pga. 24-timersregelen, skal kriminalomsorgen kunne tilby politiet varetektsplass innenfor fristen, men det innebærer at den plassen som tilbys kan medføre ekstra transport.

For budsjettåret 2006, i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), har Regjeringen foreslått å etablere 24 åpne plasser ved Åna fengsel og en ny overgangsbolig med 16 plasser i Bergen. Begge disse tiltakene vil kunne bidra til å bedre situasjonen.

Regjeringen vil jobbe aktivt for å øke kapasiteten i fengslene på kort og lengre sikt og tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2006 med en plan for nedbygging av soningskøen. Et eventuelt nytt fengselsprosjekt på Sørlandet må vurderes i en større sammenheng og behovet i landet som helhet.