Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:161 (2005-2006)
Innlevert: 23.11.2005
Sendt: 23.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vegsalt er i dag et stort problem. Vassdrag og innsjøer merkes av saltingen, og enkelte steder blir grunnvannet ødelagt. Innbyggere som bor nær veger der det saltes, har fått drikkevannet sitt ødelagt av ekstremt høye saltforekomster. Veger er i dag unntatt forurensningsloven, noe som i praksis betyr at Statens vegvesen har lov til å forurense.
Vil statsråden innføre strengere restriksjoner og miljøkrav for å få saltforbruket ned?

Begrunnelse

Statens vegvesen og Vegdirektoratet har gitt Stortinget faglige råd om at vegsalting og barvegstrategi er den beste løsningen for rask og sikker trafikkavvikling. Det er derimot dokumentert at vegsalting har ført til miljøskader i terreng og drikkevannskilder.
Kristelig Folkeparti er opptatt av trafikksikkerheten, men mener at salting ikke må utvikle seg til å bli et alvorlig miljøproblem. Det dukker stadig opp nye følgeskader etter vegsalting. Det viser seg at drikkevann er blitt ubrukelig etter saltavrenning. Statens vegvesen har innrømmet ansvar i enkelte saker, og flere saker er under behandling i Vegdirektoratet. Statens vegvesen har blant annet erkjent at vegsalt har ødelagt brønnvannet til et ektepar fra Hjartdal. Deres brønn ligger sju meter unna E134. Deres drikkevann inneholdt 1 145 mg klorid pr. liter, normalt drikkevann inneholder 2,5 mg. Problemet gjelder også 16 andre brønner på samme veistrekning, selv om de ikke har samme høye saltforekomst. Statens vegvesen vil i første omgang låne bort vanndispensere til de berørte parter.
Saltinnholdet i Svinesjøen har økt betraktelig på 1990-tallet. Her holdt saltet på å destabilisere innsjøen, slik at det stagnerte bunnvannet kunne begynne å sirkulere. Det igjen kunne ført til at bunnvannet ville kommet opp, og hydrogensulfid, som er en svært giftig gass, gå ut i atomsfæren. På bakgrunn av de alvorlige problemene har Vegvesenet besluttet å slutte å salte veien langs Svinesjøen, og satt ned farten til 50 km/t. Med disse tiltakene har man sannsynligvis unngått en økologisk krise.
Vegvesenet prøver nå ut et nytt vegsalt med magnesium. I første omgang skal hele riksvegnettet og deler av det kommunale vegnettet i Oslo strøs med magnesiumsalt. Fra før blir noen veier i Gjøvik-traktene saltet med magnesiumsalt. Eksperter advarer derimot mot dette, fordi det kan gi alvorlige skader på betongkonstruksjoner.
Canada har innført totalforbud mot bruk av salt på sitt vegnett av miljøhensyn. I Norge er forbruket av vegsalt høyere enn noen gang. Sist vinter var forbruket oppe i 146 136 tonn. Det var en økning på 12 000 tonn siden vinteren 2003/2004. Norge er det landet i Norden som salter mest. Saltforbruket på veiene er fordoblet på bare noen få år.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg er svært opptatt av å opprettholde en god miljøtilstand i våre vassdrag, innsjøer og grunnvann. Forurensning av vannmiljøet er i utgangspunktet forbudt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Det er imidlertid et unntak for forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper.

Ut ifra eksisterende kunnskap om miljøeffektene av vegsalting, har Statens forurensningstilsyn vurdert at utslipp i forbindelse med vegsalting ikke krever en særskilt regulering etter forurensningsloven. Samtidig har Statens forurensningstilsyn sett behov for å bedre kunnskapen på dette området, og har derfor bedt Vegdirektoratet foreta nærmere utredninger for å øke kunnskapen om miljøeffektene av vegsalting.

I forbindelse med oppfølging av EUs' rammedirektiv for vann, foretas det en kartlegging av i alt 57 innsjøer som ligger nær veg. Dette vil etter Statens forurensningstilsyns vurdering gi betydelig økt kunnskap om miljøeffekter som følge av tilførsler av forurensninger fra vegtrafikken. Statens forurensningstilsyn opplyser videre at Vegvesenet har igangsatt et prosjekt i Trondheim for å forsøke å finne et optimalt saltforbruk for å oppnå ønsket friksjon.

Statens forurensningstilsyn følger arbeidene som pågår og vil på bakgrunn av informasjonen som fremskaffes vurdere behovet for å regulere forbruket av vegsalt. På bakgrunn av Statens forurensningstilsyns vurdering vil jeg ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på bruk av vegsalt. Dette må imidlertid vurderes opp mot trafikale hensyn og mulighetene for å benytte andre alternativer enn salt.