Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:168 (2005-2006)
Innlevert: 24.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hva vil justisministeren gjøre for å forhindre at personer siktet for grov kriminalitet løslates som følge av manglende fengselskapasitet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre nok varetektsplasser på Østlandet inntil planlagte nye fengsler står ferdig?

Begrunnelse

VG nett har 23. november en sak om at en drapssiktet person trolig må løslates fordi det ikke finnes ledig varetektskapasitet i østlandsområdet. Videre vises det til at det skal sitte et titalls andre siktet for bl.a. grov narkotikakriminalitet på glattcelle i Oslo fordi det ikke er plass til dem i ordinært fengsel. Ifølge opplysninger fra Kriminalomsorgen region øst vil kapasitetsproblemet knyttet til varetektsplasser vedvare og trolig ikke være løst før oppunder jul. Dette innebærer en sikkerhetsrisiko og strider mot folks rettsoppfatning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De fleste fengsler med lukkede plasser i Norge tar imot både varetektsinnsatte og domfelte. I østlandsområdet, definert som Kriminalomsorgen region øst, Kriminalomsorgen region nordøst og Kriminalomsorgen region sør, har alle fengslene med lukkede plasser stilt varetektsplasser til disposisjon for politiet i 2005. Totalt gjelder dette 17 fengsler.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har gitt føringer om at det i en tid med soningskø er kriminalomsorgens førsteprioritet å skaffe plasser til rådighet for varetekt, deretter lange dommer og så korte volds- eller voldsrelaterte dommer. I tillegg skal unge under 21 år, aktive gjengmedlemmer og personer som utgjør de tyngste kriminelle med organisasjonstilhørighet alltid prioriteres høyt.

Det er i tillegg et selvpålagt krav at varetektsinnsatte skal overføres fra politiarrest til ordinær fengselscelle etter at det foreligger fengselskjennelse og senest innen 24 timer etter at kjennelsen foreligger.

Jeg mener at føringene som er gitt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning bidrar til å sikre riktig prioritering og er et viktig bidrag til å forhindre at det oppstår uheldige hendelser av den typen som stortingsrepresentant Aspaker tar opp. Den akutte situasjonen i Oslo-området som det refereres til i spørsmålet, er nå løst.

Jeg er opptatt av et godt samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen slik at vi kan utnytte fengselskapasiteten optimalt for å sikre at varetektsinnsatte i østlandsområdet skaffes en plass, primært i østlandsområdet. I enkelte tilfeller vil det bl.a. som følge av den høye kapasitetsutnyttelsen i fengslene være nødvendig å benytte kapasitet utenfor østlandsområdet.

Som justisminister følger jeg utviklingen i varetektssituasjonen nøye. Det er under etablering 17 nye plasser i Oslo fengsel. Det er planlagt å åpne 14 nye plasser ved Drammen fengsel i midten av desember i år. I tillegg er det planlagt iverksatt ytterligere 15 nye lukkede plasser i østlandsområdet tidlig i 2006. Disse kapasitetsutvidelsene vil bidra til å bedre varetektssituasjonen i østlandsområdet.

I 2006 vil det i tillegg bli etablert 45 åpne fengselsplasser, fordelt med 24 plasser i Åna fengsel, 5 plasser i Bredtveit fengsel avdeling Østensjøveien og 16 plasser i overgangsbolig i Bergen.

På lengre sikt viser jeg til etablering av nytt fengsel i Halden med 251 plasser og at prosjektering av fengsel i Indre Salten med 100-125 nye plasser fortsetter.

Jeg vurderer fortløpende tiltak for å øke fengselskapasiteten både i østlandsområdet og i resten av landet.