Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:178 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden sikker på at Utdanningsdirektoratet har tilstrekkelig kapasitet til å behandle innkomne søknader om godkjenning av friskoler innenfor forsvarlig saksbehandlingstid, og hvor lang behandlingstid mener statsråden er forsvarlig for behandling av slike søknader?

Begrunnelse

Fra ulike hold er jeg gjort oppmerksom på at behandlingskapasiteten ved Utdanningsdirektoratet er presset på grunn av stor saksmengde. Det er viktig at direktoratet har tilstrekkelig kapasitet til å behandle saker innen rimelig korte frister siden godkjenning er en forutsetning for etablering av friskoler. Av hensyn til elevene er det viktig at godkjenning foreligger slik at elevene kan tas opp innenfor vanlige frister for studier med planlagt oppstart høsten 2006.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Når det gjelder krav til forsvarlig saksbehandlingstid for friskolesøknader, vises til Innst. O. nr. 1 (2004-2005) til behandling av Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) om endringer i friskoleloven, hvor det heter følgende:

"Flertallet er opptatt av behandlingstiden for søknader ikke blir for lang. Flertallet slutter seg likevel til forslaget under den forutsetning at samlet behandlingstid for søknader i første omgang ikke overstiger 12 måneder, og slik at søkere som får godkjent sin søknad, også får rimelig tid til å gjøre dette kjent for foreldre og elever før oppstart av nytt skoleår. Flertallet forutsetter at departementet arbeider for å sikre en målsetting om at behandlingstiden på nye søknader skal være kortere enn 12 måneder."

I tillegg til disse føringene fra Stortinget vises til forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandlingstid. I lovens § 11 litra a heter det at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Utdannings- og forskningsdepartementet og Utdanningsdirektoratet er opptatt av at generelle krav til forsvarlighet i forvaltningen blir oppfylt også når det gjelder søknader om etablering av friskoler.

Jeg viser ellers til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) hvor det heter følgende:

"Regjeringen ønsker en sterk og mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Departementet vil derfor foreta en gjennomgang av friskoleloven, herunder tilskuddsordningen, for å stramme inn utbredelsen av frittstående skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Kunnskapsdepartementet vil i løpet av første halvår 2006 legge frem en odelstingsproposisjon for Stortinget hvor det vil bli foreslått endringer i friskoleloven med sikte på ikrafttredelse innen sommeren 2006."

På denne bakgrunn legger jeg til grunn at saksbehandlingskapasiteten for friskolesaker i Utdanningsdirektoratet i tiden fremover vil være tilstrekkelig.