Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:202 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre finansieringen av menighetshuset i Ølen, som er ferdigstilt innen den forventede søknadsfristen for tilskudd til private kirkebygg 1. juni 2006?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) foreslår departementet å avvikle Kap. 310 post 75 Tilskudd til private kirkebygg. Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere finansiering.
I Ølen er det nettopp ferdigstilt et menighetshus. Dette huset er eid og blir drevet av en privat stiftelse med ca. 100 medlemmer. Bygget er på ca. 330 kvadratmeter i grunnflate, og det er to fulle etasjer samt at et loft også er innredet. Etter 7 års betydelig frivillig innsats står nå bygget ferdig. Bygget er en viktig del av det mangfoldige kulturarbeidet i bygda.
Stiftelsen har på mange ulike måter samlet inn penger for å finansiere bygget, som basarer, lotteri, Kirketundager, frivillige gaver m.m. I tillegg har en stor del av byggingen blitt finansiert gjennom dugnad. Stiftelsen har i god tro regnet med 825 kr pr. kvadratmeter i tilskudd fra departementet inn i finansieringen. Denne støtten mister de nå i og med at tilskuddet er foreslått fjernet fra 2006.
Ordningen er i dag slik at det er en søkerrunde med frist 1. juni hvert år. Bortfallet av tilskuddsordningen vil derfor i realiteten få tilbakevirkende kraft for de byggene som har fått ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse først etter 1. juni 2005.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Arealtilskuddet for privateide kirkebygg er en etterskuddsordning, der det ikke er mulig å søke om midler før bygget er ferdigstilt. Det har gått tydelig fram av reglementet at det ikke kan gis forhåndstilsagn om tilskudd, og at trossamfunn følgelig ikke kan budsjettere med arealtilskudd når de planlegger å oppføre et bygg. Ølen menighet har derfor ikke hatt grunnlag for å regne med et slikt tilskudd til bygget sitt, og har selv hatt ansvaret for å finne den nødvendige finansieringen.

Det hører med i bildet at arealtilskuddet til private kirkebygg har utgjort en svært liten andel av de totale kostnadene ved private kirkebygg her i landet, som i hovedsak er realisert som et resultat av engasjementet og innsatsen til menighetene som selv skal bruke lokalene. Det beskjedne tilskuddsbeløpet på 825 kr pr. kvadratmeter som denne ordningen har kunnet bidra med, tilsier at alle menighetene som har mottatt slik støtte, i hovedsak har måttet finansiere lokalene sine med andre midler. En avvikling av tilskuddsordningen medfører dermed ingen større endring av forholdene.