Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:203 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Utenriksministeren varslet i spontanspørretimen 30. november 2005 at Regjeringen vil foreslå endringer i de krav Norge vil fremme overfor 51 land i GATS.
Hvilke av Norges tidligere krav i GATS har Regjeringen besluttet å endre eller omprioritere, og har andre land signalisert tilsvarende endring av sine forhandlingsposisjoner på dette området?

Begrunnelse

Etter tidligere forsikringer fra Regjeringen om at Norges posisjoner i GATS ligger fast, kom utenriksministerens uttalelse under spontanspørretimen overraskende på Stortinget. Det er viktig å fjerne den usikkerhet som nå er skapt omkring Norges posisjoner innenfor dette viktige forhandlingsområdet, mindre enn to uker før WTOs ministerkonferanse i Hongkong går av stabelen. Ifølge et oppslag i Nationen 1. desember 2005 står Norge alene med denne bebudede svekkelsen av sine krav i GATS.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Først og fremst vil jeg vise til redegjørelsen jeg holdt om status i WTO-forhandlingene for Stortinget 9. desember d.å., noe som også var årsaken til at jeg anmodet om noen dagers utsettelse for å besvare dette spørsmålet fra representanten Vallersnes.

Som kjent redegjorde jeg der blant annet for den allmenne oppfatning i forhandlingene om at de minst utviklede landene (MUL) ikke forventes å påta seg forpliktelser på tjenesteområdet i denne runden.

Det er derfor ikke aktuelt å forfølge de krav som er framsatt overfor de to MUL-landene Bangladesh og Angola. For å klargjøre dette ytterligere har Regjeringen besluttet at kravene trekkes og at dette formidles direkte til de land det gjelder.

Videre understreket jeg i redegjørelsen at i vurderingen av norske krav til andre utviklingsland enn MUL, er en grundig avveining av utviklingslandenes interesser og norske offensive interesser lagt til grunn.

Regjeringen har lagt vekt på at Norge ikke skal fremme krav som kan oppfattes som mulige hindringer for utviklingslandenes organisering av offentlige tjenester. På dette grunnlag har Regjeringen besluttet å trekke krav til øvrige utviklingsland innenfor områdene strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning. Dette vil også formidles direkte til de land det gjelder.

Til siste del av representantens spørsmål kan jeg opplyse at EU 25. januar 2005 kunngjorde at organisasjonen hadde revidert sine krav i tjenesteforhandlingene. Et siktemål med revisjonen var å ta hensyn til utviklingsnivået i hvert enkelt land. Blant annet ble kravene rettet mot MUL justert ved at kun to av fem tidligere foreslåtte sektorer ble ansett som aktuelle for eventuelle forpliktelser. Senere har EU i praksis forfektet den allmenne oppfatning om at MUL ikke forventes å påta seg forpliktelser på tjenesteområdet.