Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:205 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 08.12.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden snarest sørge for at Innovasjon Norge etablerer de såkalte landsdekkende såkornfond knyttet til universitetene?

Begrunnelse

I Bergen har et selskap ved navn Sarsia lyktes i å skaffe midler til den private andel knyttet til utvikling og etablering av et landsdekkende såkornfond. Selskapet har samarbeidet med Universitet i Bergen og andre institutter og nedlagt et betydelig arbeid, som så langt har resultert i et privat bidrag på 134 mill. kr fra regionale og lokale investorer. Selskapet opplever imidlertid at Innovasjon Norge ikke bidrar til å få såkornfondet etablert. Undertegnede er kjent med at ESA har reist spørsmål knyttet til de såkalte rianfondene, fond som er av mer distriktspolitisk karakter, men kan ikke se at dette gjelder såkornfondene knyttet til universitetsmiljøene. Det er overmåte viktig at fondene kommer på plass så ikke investorene trekker pengene tilbake og at både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser går tapt.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: I forbindelse med statsbudsjettet for 2005 ble det vedtatt en landsdekkende såkornordning hvor staten går inn med 667 mill. kr i ansvarlig lån og et tapsfond på 167 mill. kr, fordelt på ett fond i hver av universitetsbyene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er en forutsetning at det hentes inn tilsvarende kapital fra markedsaktører, og at fondene forvaltes profesjonelt. Målgruppen for fondenes investeringer er innovative prosjekter i tidlig fase, herunder prosjekter fra universiteter og høyskoler.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, godkjente ordningen 15. juli 2005 med bl.a. følgende vilkår:

- Statlig kapitalandel er maksimalt 50 pst.

- Lånet forrentes med 12 måneder NIBOR + 2 prosentpoeng

- Det kan investeres i alle landets kommuner

- Tapsfond på 25 pst. av det statlige lånets størrelse

- Det kan investeres i små bedrifter i tidlig fase, med unntak for sensitive sektorer som skip, stål og kull, og lavrisikobransjer som bank og eiendom.

- Oppfølgingsinvesteringer kun tillatt i spesielle tilfelle dersom totalinvesteringen i ett enkelt prosjekt overstiger 500 000 euro. Blant annet må nye investeringer gjøres i forbindelse med utvikling av et helt nytt produkt.

Potensielle investorer og forvaltere, herunder Sarsia, meddelte Nærings- og handelsdepartementet at det ikke var aktuelt å investere i/forvalte ordningen med de rammebetingelser som ESAs vedtak innebar. Problemet var kravet om at oppfølgingsinvesteringer måtte foretas i forbindelse med et nytt produkt. Dette begrenser fondenes kommersielle muligheter.

For en drøfting av den videre oppfølgingen av problematikken rundt oppfølgingsinvesteringer innkalte departementet potensielle forvaltere og investorer til ordningen til møte i departementet 18. august 2005. En revidert notifisering av ordningen ble oversendt ESA 3. november 2005. Den bygger blant annet på de innspillene som kom fram på møtet i august.

Den reviderte notifiseringen er fulgt opp gjennom møter mellom Nærings- og handelsdepartementet og ESA i Brüssel 21. og 30. november. I møtet 30. november ble jeg meddelt at det vil være nødvendig med noe mer dokumentasjon om ordningen før et eventuelt nytt vedtak kan fattes. Jeg har håp om at vi kan komme fram til en løsning med ESA i løpet av første kvartal 2006.

Innovasjon Norge forvalter statens engasjement i ordningen. De beslutter ut fra en faglig vurdering og i samråd med investorer, hvilke forvalter miljø i universitetsbyene som skal tillegges oppgaven med forvaltningen av den landsdekkende såkornordningen. Innovasjon Norge har allerede utført en betydelig del av det forberedende arbeidet. Dette innebærer at Innovasjon Norge vil kunne fatte vedtak om valg av forvaltermiljø relativt raskt etter at det foreligger et nytt vedtak i ESA.