Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:209 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 07.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Hvordan ivaretar asylmottakene omsorgen for enslige asylsøkerbarn, og hvilke rutiner gjelder dersom barn forsvinner fra asylmottakene?

Begrunnelse

I løpet av den siste uken har det gjennom media fremkommet avsløringer om at det trolig foregår handel med mindreårige asylsøkere som bor på norske asylmottak. Dersom disse opplysningene er dekkende for de faktiske forhold blir forsvarsløse barn ofre for kyniske kriminelle, som selger barn videre som slaver, til sexindustrien eller som organdonatorer. Det blir hevdet at omfanget av dette kan være svært stort, og at Norge fungerer som et transittland.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Asylmottakene er de enslige mindreåriges hjem mens de venter på svar på asylsøknaden, og er ikke lukkede institusjoner. Barna går fritt til og fra skole, og deltar i aktiviteter med andre barn i nærmiljøet. Man tilstreber å gi barna en hverdag mest mulig lik den andre barn i Norge har. Alle avdelinger i mottak for enslige mindreårige asylsøkere har en styrket bemanning med blant annet nattevakt. Dersom barna ønsker å forlate mottaket, må de melde fra til personalet. Dersom de skal besøke andre utenfor mottaket, skal besøket være godkjent av mottaket og eventuelt av verge. Det er ikke anledning for fremmede personer å komme inn i mottaket uten avtale med personalet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har det overordnede ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere i Norge, også de som er meldt savnet. Hvis den enslige mindreårige ikke kommer tilbake til mottaket til avtalt tid, skal mottaket umiddelbart undersøke årsaken. Dersom en enslig mindreårig forlater mottaket til ukjent adresse, sender UDI en savnet-melding til politiet. Meldingen går både til lokalt politidistrikt og til sentral enhet i politiet. Det er politiets ansvar å finne savnede personer. UDI har løpende kontakt med politiet og dersom UDI får tips fra ulike hold om hvor den enslige mindreårige kan befinne seg, gis denne informasjonen til politiet.

For å sikre en best mulig oppfølging av enslige mindreårige som forlater mottakene, ble det i 2001 utarbeidet felles retningslinjer for politiet, barnevernet og utlendingsmyndighetene for håndtering av saker der enslige mindreårige asylsøkere forlater mottaket til ukjent adresse. I februar 2004 gjennomgikk politiet og UDI retningslinjene, og det var da enighet om at rutinene var tilfredsstillende. I lys av dagens situasjon har Politidirektoratet og UDI blitt enige om å foreta en ny gjennomgang av rutinene for å vurdere om det er behov for en endring.

Enslige mindreårige asylsøkere er en ekstra sårbar gruppe. UDI har derfor gjennom flere år hatt skjerpede rutiner for å ivareta barnas sikkerhet. Etter at det ble kjent at enslige mindreårige fra Kina kunne være utsatt for menneskehandel, har det blitt iverksatt ekstraordinære tiltak for denne gruppen. Flere av barna har blitt akuttplassert i barneverninstitusjoner på bakgrunn av opplysninger som kan tyde på at de kan være utsatt for menneskehandel. UDI jobber tett sammen med Nye Kripos og barnevernet i disse sakene. Det er politiet som har ansvaret for videre etterforskning.

Det er ikke akseptabelt at barn blir borte fra asylmottak uten at myndighetene vet hvor barna har blitt av. Det er derfor viktig at det er et tett samarbeid mellom utlendingsmyndighetene, politiet og barnevernet slik at vi kan hindre at barn forlater mottakene, og for at de som blir meldt savnet kommer til rette.

Regjeringen vil forbedre forholdene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for denne gruppen til barnevernet. Dette vil kunne bidra til at de vil få en bedre og tettere oppfølging enn det de har i dag. Overføringen må utredes grundig slik at vi får en best mulig løsning, og at vi samtidig sørger for at den spesialkompetanse på asylsøkerbarn som UDI og mottakene innehar i dag overføres til barnevernet.