Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:211 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I TV2-nyhetene nylig svarte statssekretæren på spørsmål, i forbindelse med at en kvinne ønsker å få utlevert sædprøve etter sin avdøde ektemann fra sykehuset, at departementet ikke ville sette seg imot slik utlevering. I svarbrev til undertegnede skriver statsråden i brev av 24. november 2005 at det "bør være mulig for den etterlatte kvinnen å få utlevert sædprøvene, dersom hun ønsker det".
Hvordan vil statsråden bidra til en utvetydig avklaring av spørsmålet?

Begrunnelse

I den samme fjernsynssendingen hvor statssekretæren uttalte seg svært forsiktig om spørsmålet om kvinnens rett og eierskap til de omdiskuterte sædprøvene gjorde legen, som har ansvaret for oppbevaring av prøvene i dag, det klart at han ikke betraktet prøvene som kvinnens eiendom og på den bakgrunn nektet å utlevere dem. Det er ikke akseptabelt at departementet gir så uklare signaler at den enkelte lege, i dette tilfellet, kan avgjøre om den etterlatte kvinnen har eierskap til dette materialet eller ikke og nekte utlevering. Jeg ber derfor om at statsråden sørger for at dette forholdet blir belyst og klargjort slik at den kvinnen det gjelder i dette spesielle tilfellet, kan få utlevert prøvene og kanskje benytte dem i utlandet og at tilsvarende tilfeller i fremtiden kan avklares uten unødvendig debatt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ifølge gjeldende bioteknologilov er det helt klart at sædprøver ikke kan utleveres for assistert befruktning i Norge. Utover dette regulerer ikke bioteknologiloven, slik jeg ser det, spørsmål knyttet til eierskap og utlevering av prøver. Jeg mener således at loven i seg selv ikke er til hinder for utlevering.

De spørsmål som representanten Nesvik reiser, vil best kunne avklares gjennom lovendring. Som kjent har Regjeringen varslet en revisjon av bioteknologiloven. I den forbindelse vil det være naturlig å se på disse problemstillingene.

Det vil imidlertid også kunne være andre forhold som kan få betydning for spørsmålet om utlevering, for eksempel spørsmål om samtykke, personvern, hensyn til pårørende mv. Dette må vurderes konkret fra sykehusets side.

Ifølge sykehusets rutiner skal pasienter som ønsker å lagre sæd før de starter behandling som kan skade fruktbarheten undertegne en samtykkeerklæring. Ved å undertegne samtykkeerklæringen bekrefter pasienten at sykehusets retningslinjer er mottatt og lest. Av retningslinjene følger det bl.a. at sædprøver destrueres ved givers død.