Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:218 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 05.12.2005
Besvart: 14.12.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Sykehuset Telemark eier og driver Trekløveren barnehage. Helseforetaket har varslet at den økonomiske støtten til barnehagen av økonomiske grunner må avvikles. Denne økonomiske støtten blir regnet som statsstøtte, og barnehagen kan derfor komme til å måtte avvikle driften.
Vil statsråden sørge for at regelverk og praksis endres, slik at sykehusbarnehager kan bli definert som bedriftsbarnehager og at de kan få tilskudd som vanlige private barnehager?

Begrunnelse

Trekløveren barnehage eies og drives av Sykehuset Telemark. Sykehuset kan komme til å måtte avvikle sin barnehagedrift på grunn av departementets nåværende regler for tildeling av statlige tilskudd til barnehager. Barnehagen blir tildelt tilskudd som offentlig barnehage. Tidligere støtte fra helseforetaket (2003-2004) blir regnet som statstilskudd. Dette er en støtte som sykehuset gav i en overgangsordning da foreldrebetalingen ble redusert (fra 3 800 til 2 750 kr). Sykehuset Telemark har nå ikke anledning til å videreføre støtten på grunn av de innsparingskrav helseforetaket nå arbeider med.
Også andre helseforetak yter betydelige midler til barnehagedrift. Flere barnehager er derfor i tilsvarende situasjon som Trekløveren barnehage.
Ikke minst med tanke på rekruttering av viktig arbeidskraft må det være viktig for sykehusene å kunne eie og drive egne barnehager.
Fra Trekløveren barnehage blir det referert til at departementet mener det ikke er en bevisst politikk at sykehus ikke skal drive barnehager. Når dette likevel nå ser ut til å kunne bli en realitet, vil en løsning på problemstillingen kunne være at sykehusbarnehager blir definert som bedriftsbarnehager og dermed kan få tilskudd som en vanlig privat barnehage.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Barnehager som er eid av de statlige helseforetakene er å betrakte som bedriftsbarnehager. På samme måte som for private bedriftsbarnehager vil offentlige bedriftsbarnehager kunne omfattes av reglene om skattefritak for arbeidsgivers dekning av kostnad til bedriftsbarnehage. Når det gjelder det statlige, ordinære driftstilskuddet får sykehusbarnehagene tilskudd etter satsene for offentlig eide barnehager.

Fra 1. mai 2004 har kommunene et finansieringsansvar for de ikke-kommunale barnehagene, herunder sykehusbarnehagene. Kommunene skal dekke barnehagens driftskostnader utover det som dekkes av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd. Helseforetakenes finansiering av sykehusbarnehagene er definert som et offentlig tilskudd i merknadene til forskriften. I merknadene står det videre at kommunen kan avkorte sitt tilskudd tilsvarende det helseforetakene brukte på sykehusbarnehagene i 2003. Det forutsettes derfor ikke at helseforetakene bidrar noe utover det de gav i 2003, før reformen ble innført.

Bakgrunnen for at regelverket er utformet slik er at da de statlige helseforetakene overtok ansvaret for sykehusene, ble midlene som fylkeskommunen tidligere hadde brukt på finansiering av sykehusene, inklusive midlene til finansiering av sykehusbarnehagene, overført til helseforetakene. Helseforetakene overtok derved driften og finansieringen av sykehusbarnehagene. Det er derfor ikke riktig at helseforetakenes støtte er innført i en overgangsperiode, i forbindelse med at foreldrebetalingen ble redusert.