Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:222 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 05.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det har i lang tid vært arbeidet for å få en gangbro over E6 ved Furuset senter. Bakgrunnen er blant annet en sikrere atkomst for mange beboere til senteret og de ulike tjenestetilbud der. Reguleringsplanen er klar og lokalmiljøet har fått forståelsen av at budsjettmidlene også skulle være på plass. Imidlertid synes det som om oppstart av arbeidene drar ut i tid.
Når mener samferdselsministeren det vil være mulig å starte arbeidene med gangbroen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gangsambandet mellom Ellingsrud og Furuset senter med gangbru over E6 inngår ikkje i hovedsykkelvegnettet i Oslo, eller i andre gang- og sykkelveger innafor Statens vegvesen sitt ansvarsområde. Gangbrua vil bli ein del av det lokale gangvegsystemet, og vere kommunal eigedom. Oslo kommune er byggherre og har ansvar for planleggjing og gjennomføring av tiltaket, samt framtidig drift og vedlikehald.

Gangsambandet er regulert, men før brua kan byggjast må Vegdirektoratet godkjenne byggjetekningane.

I handlingsprogram for investeringar på stamvegnettet for perioden 2006-2009 er det føresett 5,2 mill. kr i statlege midlar til prosjektet som tilskot i 2007. Den endelege prioriteringa av prosjektet må vurderast i det vidare arbeidet med statsbudsjettet.