Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:226 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre finansieringen av nye kirkebygg for henholdsvis Arendal Misjonsmenighet og Iveland Normisjon, som begge etter planene lagt før fremleggelsen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) ville vært ferdigstilt innen den forventede søknadsfristen for tilskudd til private kirkebygg 1. juni 2006?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) foreslår departementet å avvikle kap. 310 post 75 Tilskudd til private kirkebygg. Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere finansiering.
For begge de to omtalte menigheter/forsamlingers vedkommende ville det ligge betydelige mengder dugnadsinnsats til grunn for de nye byggene, og de ville bli til stor berikelse for disse forsamlingenes arbeid i sitt nærmiljø. Den overraskende avviklingen av tilskuddsordningen har satt forsamlingene i en vanskelig situasjon. De har i god tro regnet med 825 kr pr. kvadratmeter i tilskudd fra departementet inn i finansieringen. Denne støtten mister de nå i og med at tilskuddet er foreslått fjernet fra 2006.
Ordningen er slik at det er en søkerunde med frist 1. juni hvert år. Bortfallet av tilskuddsordningen vil derfor i realiteten få tilbakevirkende kraft for de byggene som har fått ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse først etter 1. juni 2005.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 202 fra Dagfinn Høybråten med følgende ordlyd:

Arealtilskuddet for privateide kirkebygg er en etterskuddsordning, der det ikke er mulig å søke om midler før bygget er ferdigstilt. Det har gått tydelig fram av reglementet at det ikke kan gis forhåndstilsagn om tilskudd, og at trossamfunn følgelig ikke kan budsjettere med arealtilskudd når de planlegger å oppføre et bygg. Ølen menighet har derfor ikke hatt grunnlag for å regne med et slikt tilskudd til bygget sitt, og har selv hatt ansvaret for å finne den nødvendige finansieringen.

Det hører med i bildet at arealtilskuddet til private kirkebygg har utgjort en svært liten andel av de totale kostnadene ved private kirkebygg her i landet, som i hovedsak er realisert som et resultat av engasjementet og innsatsen til menighetene som selv skal bruke lokalene. Det beskjedne tilskuddsbeløpet på 825 kroner per kvadratmeter som denne ordningen har kunnet bidra med, tilsier at alle menighetene som har mottatt slik støtte, i hovedsak har måttet finansiere lokalene sine med andre midler. En avvikling av tilskuddsordningen medfører dermed ingen større endring av forholdene.

Dette svaret anses som dekkende også for spørsmål nr. 226 fra Åse Gunhild Woie Duesund.