Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:228 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 13.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Miljøvernministeren varsler i Dagsavisen 5. desember forbud mot miljøgifter i alle forbruksvarer.
Når vil et slikt lovforslag bli fremmet for Stortinget, hvordan stiller et slikt forbud seg i forhold til EØS-krav, og vil statsråden ha et totalt forbud mot alt innehold av miljøgifter, uavhengig av hvor alvorlig miljøgiften er for helse og miljø, av konsentrasjonen av miljøgiften i forbruksvaren og av om det er tilgjengelig andre stoffer som kan erstatte miljøgiften?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spredning av miljøgifter er en av de største helse- og miljøtruslene vi står overfor. Miljøgifter hoper seg opp i næringskjeden og brytes svært langsomt ned i naturen og kan gi kreft og fosterskader. Jeg vil derfor gi høy prioritet til arbeidet med å stanse bruk og utslipp av slike stoffer. Jeg viser også til det såkalte generasjonsmålet om at alle utslipp av miljøgifter skal stanses innen 2020 som gjennom de seneste stortingsmeldingene har fått bred tilslutning i Stortinget. Jeg legger stor vekt på arbeidet for å nå dette målet.

I St.meld. nr. 21 (2004-2005) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand som ble fremmet av forrige regjering, ble det varslet at mulighetene for å innføre et forbud mot miljøgifter rettet mot private brukere skulle utredes nærmere. Begrunnelsen for dette forslaget er at generasjonsmålet vanskelig kan nås dersom miljøgifter fortsetter å brukes i alminnelige forbrukerprodukter. Statens forurensningstilsyn (SFT) fikk som følge av dette i oppdrag å utrede nærmere et slikt forbud. I oppdraget er det også forutsatt at behovet for eventuelle unntak fra et forbud må vurderes nærmere. Unntak kan blant annet være nødvendig fordi det ikke foreligger alternativer eller av hensyn til internasjonale regler, herunder EØS-avtalen, som kan sette grenser for nasjonale virkemidler. Jeg vil motta SFTs utredning i oktober 2006.

Jeg vil først ta endelig stilling til om det skal innføres et forbud og hvilket omfang et eventuelt forbud vil få når SFTs utredning foreligger. Hvordan en endelig regulering vil utformes, er derfor for tidlig å kommentere. Dagens reguleringer av kjemikalier fremgår av egne forskrifter etter produktkontrolloven.

Mitt klare utgangspunkt er at vi bør ha et regelverk som sikrer at vi ikke utsettes for miljøgifter i produkter som omgir oss til daglig. Jeg anser det som viktig at vi går foran med nasjonale tiltak mot miljøgifter der dette er mulig, og jeg ser derfor på forbudet som nå utredes mot miljøgifter i forbrukerprodukter som et mulig skritt mot en giftfri hverdag.