Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:238 (2005-2006)
Innlevert: 07.12.2005
Sendt: 08.12.2005
Besvart: 15.12.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Ifølge flere kilder internt i Forsvaret hevdes det at det pågår prosesser i organisasjonen som har til hensikt å forberede grunnen for en flytting av Kystjegerkommandoen (KJK) fra Harstad. Dette i strid med Stortingets klare lokaliseringsvedtak. Som eksempel trekkes det frem at ledelsen i opplæringsskvadronen flyttes til Bergen.
Hva mener statsråden er bakgrunnen for disse påstandene, og vil hun gi en forsikring om at det er uaktuelt å flytte funksjonen som i dag går under navnet Kystjegerkommandoen fra Harstad?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som det fremgår av Stoltenberg II-regjeringens tiltredelseserklæring, vil nordområdene være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene framover. Dette innebærer økt operativ virksomhet i Forsvaret i nord, og omfatter både sjø-, luft- og landstyrkene. Jeg viser i den forbindelse til Regjeringens prioriteringer i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2006.

Ved behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), vedtok Stortinget bl.a. at KJK skulle opprettholdes på Trondenes.

Stortingets vedtak ligger fast. KJK skal utvikles til å kunne operere integrert innenfor en felles taktisk Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) - enhet med elementer fra alle forsvarsgrener. KJK vil være en mobil kapasitet, som vil trene med norske og allierte styrker fra så vel Olavsvern, Indre Troms, Ramsund som Åsegarden.