Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:259 (2005-2006)
Innlevert: 12.12.2005
Sendt: 12.12.2005
Besvart: 20.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det planlagte dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker kan enten sprenges eller bores. Ifølge aksjonsgruppen dobbeltsporet.no vil boring gi mindre støy, mindre støv, mindre anleggstrafikk, kortere byggetid og lavere vedlikeholdskostnader. Jernbaneverket har så langt avvist boring, og vist liten vilje til å legge begge alternativer ut på anbud for å få frem sikre og sammenliknbare kostnadstall.
Vil samferdselsministeren bidra til at begge alternativer legges ut på anbud?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket har god kompetanse og erfaring i å drive tunneler i tettbygde strøk ved hjelp av sprengning og har nylig gjennomført bygging av to slike tunneler for nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Erfaringene fra dette arbeidet er meget gode.

Ifølge Jernbaneverket er de geologiske forholdene mellom Lysaker og Sandvika sammenliknbare med forholdene de to tunnelene mellom Sandvika og Asker ble drevet gjennom. Disse to tunnelene er derfor brukt som referanse for vurdering av både miljømessige forhold, kostnader og framdrift ved driving av den nye tunnelen mellom Lysaker og Sandvika.

Jernbaneverket opplyser at det i tillegg er utført en omfattende vurdering av muligheten for driving av den nye jernbanetunnelen ved boring. Denne rapporten konkluderer med at boring totalt sett kommer noe bedre ut enn sprengning hva angår miljømessige forhold, men dette bildet er ikke entydig innenfor alle vurderingsområdene. Ingen av alternativene kan gjennomføres uten ulemper for det ytre miljø, men disse ulempene er kun knyttet til anleggsperioden. Tunneldriving ved boring vil øke byggetiden med om lag ett år i forhold til om tunnelen sprenges.

Jernbaneverkets beregning av kostnader knyttet til de to alternative drivemetodene viser at merkostnadene ved boring ligger på ca. 500 mill. kr ved driving av to enkeltsporede tunneler og ca. 650 mill. kr ved driving av én dobbeltsporet tunnel på strekningen. Ved sammenlikning av to borede enkeltsporede tunneler, som aksjonsgruppen "dobbeltsporet.no" ønsker, med én sprengt dobbeltsporet tunnel, ligger merkostnaden ved boring på ca. 850 mill. kr. Ut fra en totalvurdering basert på sikkerhet, framtidige vedlikeholdskostnader og byggekostnader, har Jernbaneverket anbefalt at tunnelen bygges som én dobbeltsporet tunnel.

Jernbaneverket uttaler videre at man uavhengig av drivemetode må påregne utskifting av installasjoner innenfor et 50 til 100 års perspektiv både for en sprengt tunnel og en boret tunnel. Innenfor et kortere tidsperspektiv er det kun mindre vedlikeholdskostnader som skiller de to alternativene. På grunnlag av de vurderingene som er gjort for de to alternative drivemetodene, kan ikke Jernbaneverket se at den påviste, marginale miljøgevinsten man oppnår ved boring kan forsvare ett års lengre byggetid og en merkostnad på opptil 850 mill. kr.

Tilbudsforespørsler på anleggsarbeidene planlegges sendt ut høsten 2006. Fram til dette tidspunkt vil Jernbaneverket fortsette å vurdere ulike forhold som kan bedre de framdriftsmessige, kostnadsmessige og miljømessige forholdene knyttet til anleggsgjennomføringen. I dette ligger også en vurdering av å be om tilbud på begge alternativer.