Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:270 (2005-2006)
Innlevert: 14.12.2005
Sendt: 14.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Pensjonsforliket Stortinget fattet i mai 2005 var bredt støttet og gjenspeilet sakens viktighet. I Aftenposten 7. desember svarer ikke finansministeren på spørsmålet om hun støtter Pensjonsreformen. Ifølge artikkelen ler finansministeren bort spørsmålet.
Står finansministeren bak pensjonsreformen, og er Sosialistisk Venstrepartiets bebudede omkamp fra i vår over?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Soria Moria-erklæringen står det følgende om det videre arbeidet med reform av pensjonssystemet:

"Vi vil ha en sosialt rettferdig reform av pensjonssystemet. Vi vil legge spesielt vekt på å styrke folketrygden, sikre tjenestepensjon til alle, og kvinners rett til en god pensjon. Folketrygdens alderspensjon skal ha en god sosial profil og bidra til utjevning av inntektsforskjeller. Alderspensjonen i folketrygden skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Det må derfor være en sammenheng mellom arbeidsinnsatsen gjennom hele livet og pensjonsytelsen, og alle år må telle med. Vi vil ha et pensjonssystem som samfunnet kan finansiere i framtida. Pensjonsforliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, som ble inngått i Stortinget våren 2005, skal gjennomføres som forutsatt og vedtatt."

Dette er grunnlaget for Regjeringens og mitt videre arbeid med pensjonsreformen. Saken vil bli lagt fram for Stortinget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.