Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:272 (2005-2006)
Innlevert: 14.12.2005
Sendt: 14.12.2005
Besvart: 21.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil miljøvernministeren ta initiativ til å få avklart ansvarsforholdet rundt opprydning av forurensningen på smelteverkstomta i Odda, og eventuelt bistå Odda kommune i arbeidet for å få renset et miljøforurenset næringsareal?

Begrunnelse

Odda Smelteverk er for tiden under administrasjon av bobestyrer, etter konkursen i Odda Holding ASA. På området til det tidligere smelteverket er det omfattende miljøforurensninger, som vil medføre omfattende kostnader til opprensning, ca. anslått til mellom 200-300 mill. kr.
Usikkerheten rundt ansvarsforholdet for denne forurensningen, og hvem som må ta kostnaden med rensingen av bygninger, avfall og grunn, gjør at det er vanskelig å planlegge fremtidig bruk av området.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Utgangspunktet i forurensningsloven er at den som opprinnelig sto for forurensningen også skal ha ansvaret for opprydning. Eieren av en forurenset eiendom kan også pålegges ansvar for opprydning. Forurensningsmyndighetene må foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder fordeling av ansvar i saker om grunnforurensning der blant annet kostnadene for ulike tiltak må fordeles hensiktsmessig på den eller de ansvarlige.

På smelteverkstomta i Odda har det foregått industrivirksomhet siden starten av 1900-tallet. Undersøkelser har vist at grunnen inneholder forhøyede konsentrasjoner av arsen og ulike tungmetaller. Tomta karakteriseres av Statens forurensningstilsyn (SFT) som moderat forurenset. SFT har tidligere bidratt med finansiering av miljøtekniske undersøkelser av grunnen. Videre er departementet kjent med at SFT i brev av 14. desember 2005 har bevilget ca. 2,4 mill. kr til opprydningstiltak på smelteverkstomta. Tiltakene skal være gjennomført innen 1. juni 2006. Hensikten med disse tiltakene er primært å få redusert faren for forurensning ved bl.a. å få levert hensatt avfall til sluttdisponering.

Det vil trolig være behov for videre opprydningstiltak ut over dette, men det er på nåværende tidspunkt ikke klarlagt hvordan det videre opprydningsarbeidet skal finansieres. SFT arbeider aktivt med å finne en hensiktsmessig løsning på de resterende forurensningsproblemene på lokaliteten.