Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:276 (2005-2006)
Innlevert: 15.12.2005
Sendt: 15.12.2005
Besvart: 21.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren bekrefte eller avkrefte de påstander som er fremkommet om situasjonen ved ambassaden i Bangkok, og vil han, dersom påstandene er riktige, umiddelbart ta nødvendige grep for å bringe disse forhold i orden?

Begrunnelse

En samlet utenrikskomité understreket i innstillingen til neste års budsjett, betydningen av hvor viktig det er å ha en organisasjon som er fullt ut operativ og har en beredskap som er fullt ut i stand til å takle eventuelle krisesituasjoner. Komiteen forutsatte at man hadde tatt lærdom av og rettet opp de svakheter som ble avdekket under flodbølgekatastrofen sist vinter.
Utenriksministeren sa seg enig i dette under debatten i Stortinget 5. desember, og hevdet videre at departementet var godt i gang med å bygge opp en ny krisehåndteringsorganisasjon med fasiliteter og utstyr, og ikke minst rutiner, som vil sørge for at man står langt bedre rustet for framtidige kriseoperasjoner i utlandet. Han mente videre at vi nå, i alle fall ut fra forutsetningene, burde være godt rustet til å håndtere slike situasjoner.
Ifølge oppslag i NRK 14. desember hevdes det at man ved ambassaden i Bangkok savner reelle kriseøvelser og felles registreringsverktøy etter flodbølgekatastrofen. Ambassaden har heller ingen samordnet operativ beredskapsplan med Utenriksdepartementet. "Vi er like langt som før tsunamien", hevder en ansatt ved ambassaden, ifølge NRK. Det fremkommer en rekke oppsiktsvekkende påstander i oppslaget som samsvarer lite med opplysninger gitt fra departementet.
Viser til: http://www.nrk.no/nyheter/5313937.html

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten har dette året prioritert å styrke kriseberedskapen, i tråd med Stortingets behandling av disse spørsmålene i juni d.å. Behovene i Thailand er naturlig nok viet stor oppmerksomhet. Det gjelder både styrking av beredskapen på en rekke områder og oppfølging av de ansatte som deltok i arbeidet etter flodbølgekatastrofen 26. desember 2004. Jeg vil peke på noen av disse særskilte tiltakene når det gjelder Thailand:

Det er opprettet et eget generalkonsulat i Phuket, som er et sentralt område for ferierende nordmenn i Thailand. Generalkonsulatet vil kunne bistå i krisesituasjoner og med vanlige konsulære tjenester overfor nordmenn som befinner seg der.

Ambassaden i Bangkok har fått oppgradert sitt tekniske utstyr vesentlig. Den har anskaffet satelittelefoner og bærbart datautstyr samtidig som et nytt sentralbord skal være på plass i januar 2006. Ambassaden har selv utviklet et eget mobilt sett av konsulært utrykningsutstyr for bruk i kriser.

Ambassaden har laget en ny krise- og evakueringsplan, som er utformet med utgangspunkt i Utenriksdepartementets "Generalplan for utenriksstasjonenes krise- og evakueringsbistand til nordmenn i utlandet i lokale/internasjonale krise- og katastrofesituasjoner". Ambassadens plan er oppdatert i forhold til departementets nye kriseorganisasjon hjemme. Det betyr blant annet at mulig bruk av en utrykningsenhet fra departementet er inkludert.

Alle ambassadens ansatte har deltatt i en beredskapsøvelse som ble gjennomført av en utsending fra Utenriksdepartementet.

Ambassaden har videre tilgang til det samme registreringsverktøyet som departementet har utviklet midlertidig inntil et nytt, mer helhetlig krisestyringsverktøy er på plass. For øvrig kan jeg vise til at politiet har ansvaret for registrering av savnede, slik det er nedfelt i St.meld. nr. 37 (2004-2005) (Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering).

Utenriksdepartementet har vært i løpende dialog med ambassaden i Bangkok om behovene og kravene som er satt til beredskapen. I likhet med den øvrige utenrikstjenesten og i departementet prioriteres arbeidet med å skape forbedringer i kriseberedskapen.