Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:285 (2005-2006)
Innlevert: 16.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Aftenposten mandag 12. desember uttalte samferdselsministeren at hun drømmer om en superjernbane på Østlandet. Hun sier videre at hun vil satse spesielt i østlandstriangelet med rutenett fra Vestfold, Østfold og Hamar-regionen til hovedstaden. Intercity-triangelet går i dag gjennom Vestfold med endestasjon i Skien, Telemark.
Mener statsråden at Telemark ikke lenger skal være med i Intercity-triangelet og at toget ikke lenger skal gå til Skien?

Begrunnelse

Grenland med kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan er et sammenhengende bybånd med en befolkning på om lag hundre tusen mennesker. Grenland er også det største prosessindustrielle clusteret i Norge. Intercity-triangelet har i dag endestasjon Skien.
Det har i mange år vært ført en aktiv dialog mellom NSB og et tverrpolitisk miljø i Grenland for å bedre jernbanetilbudet i Telemark. Det har også i mange år vært stor pågang fra Telemark overfor samferdselskomiteen på Stortinget. Dette fordi toget i dag bruker 3 timer på strekningen Oslo-Skien. Både bil og buss er derfor store konkurrenter på denne strekningen. Behovet er stort for å få ned togets tidsbruk, og en fremtidig løsning vil være dobbeltspor gjennom Vestfold og bygging av Eidangertunnelen.
Eidangertunnelen ligger inne i Nasjonal transportplan for 2006-2015 med forventet prosjektstart i slutten av perioden.
Moderne og konkurransedyktig togforbindelse mellom Oslo og industri- og befolkningskonsentrasjonene i Grenland kan gi norsk banebasert samferdsel et sårt tiltrengt løft. Eidangertunnelen representerer et nøkkelprosjekt for Vestfoldbanen, og for en fremtidig modernisering av jernbanen mellom Oslo og Stavanger.
Fordi toget har mistet konkurransekraft er passasjergrunnlaget fra Skien blitt mindre. Tog har derfor i en viss utstrekning blitt erstattet med buss på strekningen Skien-Larvik. En lite tilfredsstillende ordning som slett ikke må bli permanent. Men da er løsningen et moderne og konkurransedyktig togtilbud som kan få passasjergrunnlaget opp igjen. Jeg setter i så måte pris på statsrådens uttalelse om at hun vil ha doble spor og høyere fart.
Jeg er imidlertid bekymret over at statsråden i sin uttalelse ikke med et eneste ord nevner Telemark og endestasjonen Skien når hun omtaler Intercity-triangelet. I den forbindelse viser jeg til merknader fra de ulike partiene i vedtatt Nasjonal transportplan.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et moderne jernbanenett som binder sammen byene på Østlandet og Oslo har lenge vært en grunnleggende strategi for utbyggingen av jernbanen i Norge, jf. bl.a. Nasjonal transportplan 2006-2015.

I et strategisk og markedsmessig perspektiv er Grenland og Skien en del av Intercity-området og del av den langsiktige utbyggingsstrategien. I Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2006-2015 er Eidangertunnelen prioritert med oppstart i 2009, forutsatt en jevn investeringsramme i tråd med Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. Etter at Eidangertunnelen er etablert vil reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik reduseres fra 34 til ca. 12 minutter. Bevilgningene til prosjektet vil bli endelig bestemt gjennom de årlige behandlinger av statsbudsjettet i Stortinget. Jeg kan forsikre at disse strategiene ligger fast.