Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:286 (2005-2006)
Innlevert: 16.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 10.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Omleggingen av dekning av skysskostnader til syketransport som medfører at dette skal dekkes av helseforetakene, har gitt uheldige konsekvenser for pasientene og personell som forestår transporter på nattestid i ferjeavhengige kommuner.
Vil statsråden ta et initiativ og sørge for at helseforetakene ikke blir belastet for utgifter ved bruk av beredskapsferjer ved syketransporter utenom normal driftstid?

Begrunnelse

Der det ikke er døgnåpent ferjesamband har det vært vanlig å bruke beredskapsferje ved syketransport utenom driftstid. Tidligere ble dette belastet Rikstrygdeverket og senere fylkeskommunen, mens ordningen nå er at helseforetakene dekker dette. Slik transport er svært dyrt og helseforetak ser seg derfor stadig oftere nødt til å bruke skyssbåter til erstatning for den langt bedre ordningen med beredskapsferjer. Tysnes kommune i Hordaland er et godt eksempel på dette. Å bruke skyssbåter i kombinasjon med ambulansebil til å frakte alvorlig syke pasienter, ta dem inn og ut av ambulanser/båter er ugunstig og et klart tilbakeskritt. I ordinær driftstid for ferjene kjøres jo ambulansen inn på ferja og pasienten får nødvendig ro i ambulansen hele veien til sykehuset. Helseforetakenes budsjetter bør ikke belastes slike utgifter. De rammer f.eks. Helse Vest/Helse Fonna svært sterkt. En løsning kunne muligens være å ta slik transport inn i kontraktsforutsetningene når ferjestrekninger legges ut på anbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortinget vedtok gjennom behandlingen av Ot.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvaret for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell), jf. Innst. O. nr. 9 (2002-2003), å overføre ansvaret for pasienttransport (syketransport) fra folketrygden til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004. Ansvaret for transport av helsepersonell ble delvis overført til de regionale helseforetakene, og delvis til den enkelte kommune.

Både regionale helseforetak og kommuner må ha som siktemål at ambulansetjenesten blir en driftsmessig og ressursmessig tilfredsstillende tjeneste. Således er det et viktig økonomisk prinsipp at kostnadsansvaret for en tjeneste ligger hos den aktøren som utløser utgiften. I tilfeller der det er stor avstand mellom den som utløser en utgift og den som betaler kostnaden, oppstår det en risiko for uønskede virkninger. De regionale helseforetakene skal sørge for at personer som oppholder seg innen helseregionen tilbys nødvendige og faglig forsvarlige ambulansetjenester, herunder bil-, båt- og luftambulansetjenester og har således ansvar for forsvarlig utbygging og dimensjonering av ambulansetjenesten.

De regionale helseforetakene er gjennom Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt pålagt å planlegge ambulansebåttjenesten slik at båtene også kan dekke behov for syketransport med båt og transport av helsepersonell med båt. Kommunene og de regionale helseforetakene skal samarbeide i planleggingen i forhold til behovet for båttransport av kommunehelsetjenestens personell. Det er de regionale helseforetakene som skal inngå avtaler og stå for det økonomiske oppgjøret med båteierne. Anbudsreglene som gjelder for offentlige anskaffelser gjelder også pasienttransport.

De fem regionale helseforetak, herunder Helse Vest RHF, er alle tilført midler fra folketrygden for å kunne dekke utgifter til transport av pasienter i egen region. Det er som regel det lokale helseforetaket som er ansvarlig for å sørge for transport av pasienter. Dette innebærer at det medisinsk faglige og økonomiske ansvaret er plassert hos den aktør som kjenner de lokale forholdene, herunder hvilket transportmiddel som vil være aktuelt for pasienten.

Fra Helse- og omsorgsdepartementets side anses det som viktig å lojalt følge opp Stortingets intensjoner med omleggingen av finansieringsansvaret for syketransport med sikte på å forvalte disse midlene på en slik måte at de kommer pasientene til gode. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å initiere noen endring i de regionale helseforetakenes finansieringsansvar.