Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:287 (2005-2006)
Innlevert: 16.12.2005
Sendt: 19.12.2005
Besvart: 10.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Hva kan gjøres for at pasienter som opplever å bli rammet av kreft kan være sikre på å få best mulig tilgjengelig behandling, uavhengig av hvor i landet de bor, hvilket sykehus de behandles ved, og hvordan kan vi påse god oppfølging og kvalitet i kreftomsorgen med mindre variasjon mellom sykehuset i behandlingen?

Begrunnelse

Spørsmålet stilles dels i forbindelse med et oppslag i Dagbladet 13. desember 2005 der en kvinne forteller at hun først fikk en dødsdom av Tromsø Universitetssykehus etter å ha blitt rammet av tarmkreft og kreft i leveren, for deretter å bli frisk etter å ha kommet til ny vurdering og behandling ved Ullevål Universitetssykehus.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det ble høsten 2005 igangsatt et prosjekt i Sosial- og helsedirektoratet for å utarbeide oppdaterbare nasjonale behandlingsstandarder for alle kreftområder, såkalte nasjonale handlingsprogrammer. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og fagmiljøene deltar i prosjektet. De nasjonale handlingsprogrammene skal baseres på eksisterende faglige anbefalinger, som skal kvalitetssikres og ved behov oppdateres med utgangspunkt i kunnskapsoppsummeringer og kost-nytte-analyser utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

De nasjonale handlingsprogrammene vil, i tillegg til å sikre høy kvalitet på kreftomsorgen, også bidra til å standardisere tilbudet og dermed sikre befolkningen et likeverdig tilbud uavhengig av bosted, kjønn, sosio-økonomisk status og etnisitet. Jeg vil også vise til at det er gjennomført tiltak i alle de regionale helseforetakene for å sikre en best mulig kvalitet og overlevelse etter kreftkirurgisk behandling, ved at bestemte sykehus er tillagt denne oppgaven.

Prosjektet for videreutvikling av nasjonale handlingsprogrammer er et ledd i en ny Nasjonal strategi for kreftområdet fra 2006. Kreftstrategien inneholder nasjonale målsettinger og rammer for det videre arbeidet på kreftområdet, herunder for forebygging, screening, diagnostikk, behandling, rehabilitering, lindrende behandling, personellfeltet, samt register- og forskningsvirksomheten. Systematisk registrering av de forskjellige kreftformenes utbredelse og behandlingsresultat gjennom Kreftregisteret og etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor kreftområdet er viktig for dokumentasjon, kvalitetssikring og som grunnlag for forskning.

Målsettingene i strategien er utarbeidet på bakgrunn av anbefalinger i arbeidsgrupperapporten "Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen - kvalitet, kompetanse og kapasitet" (avlevert Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2004) og uttalelser fra relevante aktører i en omfattende høring høsten 2004.