Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:291 (2005-2006)
Innlevert: 19.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Hvorfor utsetter kunnskapsminisiteren innføringen av maksprisen, og hva vil statsråden gjøre for at småbarnsforeldrene får tilbakebetalt det de ev. betaler for mye i januar og februar?

Begrunnelse

I Dagsavisen og Kommunal Rapport 19. desember vises det til at kunnskapsministeren har sendt brev til landets barnehager om at de kan fortsette med dagens satser ut januar og februar. Det sies at barnehagene kan vente til mars med å innføre den nye maksprisen, og at dette skal sees på som et lån og kanskje betales tilbake.
Det har i flere år vært et problem at tilskuddene utbetales først et stykke ut på nyåret, noe som fører til likviditetsproblemer for barnehagene. Barnehagene har bedt om en løsning på dette.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehager er fra 1. januar 2006 redusert til 2 250 kr pr. måned og 24 750 kr pr. år, jf. forskrift om foreldrebetaling § 6 og kgl.res. 16. desember 2005.

Ny maksimalgrense gjelder for alle godkjente barnehager fra 1. januar 2006 og det er ikke gitt noen generell utsettelse av denne reduksjonen. Redusert maksimalpris finansieres gjennom en økning av satsene for det ordinære statstilskuddet til drift av barnehager gjeldende fra 1. januar 2006. Satsene for både private og offentlige barnehager er økt med 6 380 kr for en heltidsplass pr. år. Av dette utgjør 5 500 kr kompensasjon for redusert inntekt fra foreldrebetaling. Satsene for deltidsplasser er oppjustert proporsjonalt med oppholdstiden. Dette betyr at innføringen av en redusert maksimalpris finansieres fullt ut av staten.

Reduksjonen i maksimalgrensen faller sammen med overgangen til nytt budsjettår. Av budsjettekniske grunner vil det ta noe tid før det statlige driftstilskuddet for januar og februar faktisk utbetales til den enkelte barnehage. De budsjettekniske grunnene knytter seg til at statstilskudd bevilget for 2006 ikke kan utbetales fra departementet før tidligst 2. januar 2006. Statstilskuddet utbetales fra fylkesmannen til den enkelte barnehage via kommunen, og departementet kan derfor ikke garantere at barnehagene vil ha disse pengene på konto før tidligst midten av januar. Departementet arbeider for øvrig med å fremskynde utbetalingen av statstilskuddet for 2006.

For å unngå at enkelte barnehager får midlertidige likviditetsproblemer når maksimalgrensen for foreldrebetalingen settes ned fra 1. januar 2001 er det gitt overgangsregler gjeldende for denne perioden i forskrift om foreldrebetaling i barnehager fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 § 6. Overgangsreglene gir barnehageeier rett til å kreve inn foreldrebetaling etter tidligere maksimalgrense, dvs. 2 750 kr, inntil barnehagen har mottatt statstilskuddet. Dette gjelder kun for januar og februar 2006. Barnehageeier plikter imidlertid å tilbakebetale differansen mellom innbetalt foreldrebetaling og ny maksimalgrense når barnehagen har mottatt statstilskuddet. Foreldrene/de foresatte skal således ikke tape økonomisk på at barnehageeier må benytte seg av overgangsreglene. Tilbakebetalingen skal finne sted så snart eier har mottatt statstilskuddet. Pengene skal enten utbetales til foreldrene/de foresatte eller fratrekkes i neste foreldrebetaling. Overgangbestemmelsene bør kun brukes i de tilfellene der barnehagene ikke vil kunne overholde sine økonomiske forpliktelser i januar og eventuelt februar pga. den pålagte reduksjonen i foreldrebetalingen og manglende utbetaling av statstilskudd. Bestemmelsene gir ikke en generell regel for utsettelse av reduksjonen i foreldrebetalingen for alle barnehager.

Jeg håper og tror at det kun er et fåtall barnehager som vil ha behov for å benytte seg av disse overgangsreglene. Kommunen vil som tilsynsmyndighet, jf. lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 16, ha myndighet til å kontrollere om barnehagene faktisk tilbakebetaler det foreldrene eventuelt har betalt for mye i januar og februar.