Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:295 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I TV2s Dokument 2: "Jakten på Elektron" 19. desember d.å. fremsettes påstander om at den egentlige årsaken til at norsk kystvakt i oktober ikke fikk hindret den russiske tråleren "Elektron" fra å forlate norsk farvann, ikke var vanskelig vær, men at Forsvaret fryktet de russiske fiskernes reaksjoner. Det er ønskelig at statsråden informerer Stortinget om de faktiske årsaksforhold og vurderinger.
Er det slik at det var andre strategiske grunner til at det ikke ble grepet inn overfor opplagt grov fiskekriminalitet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Norske myndigheter legger avgjørende vekt på at brudd på norsk fiskerilovgivning i fiskevernsonen ved Svalbard håndheves på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte. Dette var også styrende for handlemåten i "Elektron"-saken, hvor det var mistanke om grove brudd. Det var aldri noen tvil om at norske myndigheter var innstilt på at fartøyet skulle oppbringes. En oppbringelse gjennomføres i nært samarbeid med påtalemyndigheten.

I media er det blitt hevdet at grunnen til at "Elektron" ikke ble bordet, var at man var "styrt fra Oslo". Det reises derfor tvil om den begrunnelse som er gitt fra Forsvaret er riktig. Det er ikke korrekt at Forsvaret var "styrt fra Oslo". Kystvakten er gitt generelle rammer og autorisasjon fra Forsvarsdepartementet. I forhold til oppbringelsen av "Elektron" var Forsvarets operative ledelse gitt alle nødvendige autorisasjoner. Sentrale myndigheter nektet ikke Forsvaret på noe tidspunkt å iverksette de tiltak man mente var nødvendige og forsvarlige.

I en situasjon som innebar bruk av tvangsmakt måtte flere forhold vurderes, ikke minst sikkerhet og forholdmessigheten i de aktuelle tiltak. Hensynet til norsk og russisk personells liv og helse var hele tiden avgjørende. Slike vurderinger ble i denne saken fortløpende foretatt av ansvarlig skipssjef og Landsdelskommando Nord-Norge, som operativt ledet operasjonen.

Det var operative vurderinger som gjorde at tvangsmessig bording ikke ble gjennomført. I disse vurderingene ble hensynet til sikkerhet og det norske og russiske personellets liv og helse tillagt størst vekt.