Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:296 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 03.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Aktører i næringslivet har forpliktet seg til å finansiere videre studier, koordinert av Gassco, rundt potensialet for gassrør. Statsråden understreker samtidig at staten på ingen måte har forpliktet seg til noen finansiering av gassrør, i stor kontrast til Arbeiderpartiets krav i forrige periode. Det er et paradoks at Regjeringen kjemper for offentlig eierskap til kraftproduksjon og strømnettet, men unntar seg ansvar for gassrør.
Vil statsråden likestille hovedinfrastruktur for gass og strøm med tanke på myndighetsansvaret?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 165 (2005-2006), datert 23. november 2005, hvor statsråden skriver:

"[...] det er ikke gjort et stortingsvedtak om at staten skal betale en del av kostnadene ved legging av gassrør. Det vil være naturlig å vente med å ta stilling til statlige økonomiske bidrag til resultatene av Gasscos arbeid foreligger."

Sitatet ovenfor må tolkes i retning av at Regjeringen ikke ser på det som et myndighetsansvar å finansiere gassrør. Dette gjør det naturlig for næringslivet å reservere seg for å inngå forpliktelser om deltakelse i gassrør, all den tid statsråden ikke gir noen forpliktelser utover generelle lykkeønskninger. Det vises samtidig til at Statnett har påpekt at et gassrør må sees opp mot besparelser i investeringer i strømnettet. Dermed burde hovedinfrastruktur for gass og strøm sees i sammenheng og likestilles som myndighetsansvar.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Gassco leverte 15. desember en rapport om legging av gassrør til Grenland og Skogn. Rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005). Der ble Regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang. Som et bidrag til rapporten har Statnett analysert effekter for sentralnettet som følge av ny kraftproduksjon.

I dette prosjektet har det hele tiden vært grunnleggende å undersøke det kommersielle grunnlaget for legging av gassrør. For Grenlandsrøret løper altså dette arbeidet videre over nyttår. Det vil derfor være naturlig å vente med å ta stilling til spørsmålet om statlige myndigheters rolle i forhold til en infrastruktur for gass til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.