Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:300 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Statsråd Helen Bjørnøy skriver i svar på spørsmål nr. 225 til skriftlig besvarelse at trafikkspørsmålet ved avhendingen av Forsvarets eiendommer på Flekkerøy i Kristiansand kommune er opp til kommunen og veimyndighetene. Jeg oppfatter det absolutt slik at det er i tråd med de rikspolitiske retningslinjene å bedre tilgjengeligheten til områdene.
Hva ønsker samferdselsministeren å gjøre slik at 3 000 mål uberørte kystområder blir gjort tilgjengelig for allmennheten og barn kan gå trygt til skolen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den aktuelle strekningen det vises til i spørsmålet er klassifisert som fylkesveg (fv. 8), og hører derfor inn under fylkeskommunens ansvarsområde.

For Kristiansandsregionen er det innført en forsøksordning (areal og transportprosjektet, ATP) der disposisjonsretten over investeringsmidler til vegformål er overført til et politisk sammensatt utvalg (ATP-utvalget). Dette er en ordning som er vedtatt for perioden 2004-2007, med mulighet for utvidelse til og med 2008. Hvis det er ønskelig å prioritere midler til gang/sykkelveg langs fylkesveg 8 på Flekkerøy, vil det måtte skje via vedtak i dette utvalget.

Det er utarbeidet et forslag til en samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Denne samferdselspakken vil, hvis den blir vedtatt, kunne startes opp i 2008. I den prosjektporteføljen som ligger i forslaget til samferdselspakken, er det tatt med to parseller av den aktuelle strekningen.

Statens vegvesen opplyser at den aktuelle strekningen langs fylkesveg 8 på Flekkerøy har lav standard, spesielt sett i forhold til den store gang/sykkeltrafikken i området. Det er derfor ønskelig at vegen blir utbedret og at de myke trafikantene blir bedre sikret.

Strekningen er på ca. 1 300 meter, og området som vegen går gjennom er relativt tettbebygd. Grunnervervet som må foretas vil være forholdsvis komplisert og kostbart.

For hele strekningen foreligger det reguleringsplaner som har vært til politisk behandling i Kristiansand kommune. Det er kommet inn en formell klage som ikke er sluttbehandlet.

Det foreligger ikke detaljerte kostnadsoverslag for prosjektet. Statens vegvesen antar at det vil koste omkring 12 mill. kr å utbedre strekningen med et tilfredsstillende tilbud for myke trafikanter.