Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:303 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 05.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I går kom det frem at det er uenighet mellom Forsvaret og politimester Truls Fyhn om håndtering av "Elektron"-saken.
Ville det vært korrekt og i henhold til norsk lov å benytte Forsvarets spesialkommando (FSK) til bording av et sivilt russisk fiskefartøy, og mener justisministeren at lovverket i slike forhold er tydelig nok?

Begrunnelse

I nyhetene på TV2 i går kveld kom det frem at det var stor uenighet mellom representanten fra FOHK på Jåttå og politimester Truls Fyhn om håndtering av "Elektron"-saken. Et hovedaspekt her er hvilke roller Forsvaret og politiet skal kunne utføre i slike saker. Personlig oppfatter undertegnede dette til å være en sivil sak som helt klart ligger under politiets domene. Når Forsvaret hevder at de kunne bordet skipet ved bruk av FSK, har plutselig Forsvaret et direkte operativt ansvar. Etter mitt skjønn må det i så fall skje som et bistandsønske fra politiet og ikke etter eget initiativ fra Forsvaret. Av ulike hensyn er det om å gjøre at det er klare skillelinjer mellom politiets og Forsvarets operasjonelle muligheter. I motsatt fall kan bruk av Forsvarets utstyr og personell kunne komme i strid med Grunnlovens føringer om bruk av Forsvaret mot sivile i fredstid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kystvakten er en del av Forsvarets militære organisasjon og konstitusjonelt underlagt forsvarsministeren, og skal i fredstid utføre sivile kontroll- og bistandsoppgaver på vegne av eller som bistand til statlige myndigheter, herunder politi- og påtalemyndigheten. Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 258 fra representanten Ellingsen, hvor jeg generelt har redegjort for rettsgrunnlaget for Kystvaktens virksomhet. Når det gjelder representantens spørsmål om det ville være korrekt og i henhold til norsk lov å benytte Forsvarets spesialkommando (FSK), viser jeg til at kystvaktloven § 5, tredje ledd åpner for at Kystvakten kan trekke veksler på Forsvarets øvrige materiell- og personellressurser ved løsning av sine oppgaver. Dette vil etter omstendighetene også gjelde anvendelse av ressurser under FSK, særlig der disse besitter spesiell kompetanse som eksempel for bording av skip. Det understrekes imidlertid at også i disse tilfellene skal en operasjon gjennomføres innenfor de straffeprosessuelle prinsipper for bruk av tvangsmidler, herunder forholdsmessighetsprinsippet, og innenfor rammen av eventuelle instrukser gitt av politimester eller høyere påtalemyndighet.

Når det gjelder de uttalelser som politimester Fyhn har kommet med om at det var politiske myndigheter som grep inn og forhindret oppbringelse av fartøyet, så har forsvarsministeren og utenriksministeren tatt sterk avstand fra dette. Det var operative vurderinger som gjorde at tvangsmessig bording ikke ble gjennomført. I disse vurderingene var hensyn til sikkerhet, og det norske og russiske personellets liv og helse tillagt størst vekt.