Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:306 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 21.12.2005
Besvart: 06.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Spørsmålet gjelder lov om foretakspensjon og hvorvidt lovens begrep "overskudd" skal forstås som bruttooverskudd eller nettooverskudd.
Er det Finansdepartementets tolkning eller opprinnelige hensikt at overskuddet først skal reduseres med de beløp som styret finner hensiktsmessig (dette er overskuddsanvendelse til egenkapital og tilleggsavsetninger), før resten, dersom det blir noe igjen, skal gå til oppjustering av løpende pensjoner?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Livsforsikringsselskaper og pensjonskassers (pensjonsinnretningene) tildeling til kunder bestemmes i hovedsak av de økonomiske resultatene i pensjonsinnretningen. Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser, som i hovedsak også er gjort gjeldende for pensjonskasser, innebærer at en viss andel av dette økonomiske resultat skal tildeles kundene. Foretakspensjonslovens bestemmelser sikrer videre at en andel av det overskudd fra pensjonsinnretningen som tildeles foretakets pensjonsordning, skal benyttes til oppjustering av løpende pensjoner. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse om disse forhold.

Nærmere om overskuddstildelingen i pensjonsinnretningen

I forsikringsvirksomhetsloven § 8-1 første ledd heter det: "Den kapital som samles opp i et livsforsikringsselskap, skal tilbakeføres til forsikringstakerne eller de berettigede til ytelsene etter forsikringskontraktene, med mindre annet er bestemt i vedtektene, jf. § 3-2." Det er gitt utfyllende bestemmelser til forsikringsvirksomhetsloven § 8-1 i forskrift 1. juni 1990 nr. 430. Det fremgår i forskriften § 4 første ledd at fordeling av overskudd på de enkelte kontrakter skal foretas etter at a) det er foretatt fordeling mellom de enkelte bransjer etter reglene i lovens § 7-5 med forskrift (fotnote 1), og b) det er gjort fradrag for overskudd som holdes tilbake av selskapet I henhold til forskriften § 2 skal selskapet ved fordelingen av det årlige overskudd gi Kredittilsynet melding om det samlede overskudd og den del av dette som er tilbakeholdt i samsvar med vedtektenes bestemmelser.

Kredittilsynet har i rundskriv 71/1990 av 5. desember 1990 gjengitt retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet, som Kredittilsynet skal legge til grunn ved godkjennelse av livsforsikringsselskapenes vedtektsbestemmelser om utbytte og tilbakeholdelse av overskuddsmidler. Det fremkommer i rundskrivet at et eventuelt overskudd skal fordeles mellom selskapet/eiere og forsikringstakerne etter følgende fremgangsmåte:

- "Summen av avsetninger til frie fonds, utbetaling av utbytte og den skatt selskapet betaler kan maksimalt utgjøre 35 pst. av det gjenstående overskudd.

- Gjenstående beløp avsendes i overensstemmelse med lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8-1."

Virkningene av systemet for tildeling av overskudd kan illustreres ved et stilisert eksempel. Et forsikringsselskap kan f.eks. ha en gjennomsnittlig garantert grunnlagsrente på forvaltede kundemidler på 3,4 pst. pr. år. Dersom selskapet har en avkastning på forvaltet kapital (kundemidler og egenkapital) på 4 pst., innebærer dette isolert sett at selskapet har et avkastningsoverskudd på 0,6 pst. på kundemidlene og 4 pst. på egenkapitalen. Selskapets overskudd beregnes imidlertid som et nettoverskudd ved at avkastnings-, risiko- og kostnadsresultatet i pensjonsinnretningen beregnes hver for seg (fotnote 2). Et eventuelt underskudd på et av resultatene, kan etter gjeldende rett dekkes inn gjennom et overskudd på et annet resultat. Minst 65 pst. av nettooverskuddet skal fordeles til kundene etter forsikringskontraktenes bidrag til overskuddet.

Nærmere om hvordan pensjonsordningen anvender tildelt overskudd

I foretakspensjonsloven § 8-5 er det gitt nærmere bestemmelser om hvordan pensjonsordningens andel av livsforsikringsselskapets overskudd skal anvendes. Det følger av foretakspensjonsloven § 8-5 første ledd at "Midler som tilføres pensjonsordningen som overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven § 84 med forskrifter, unntatt overskudd som nevnt i annet ledd, skal godskrives foretaket og overføres til premiefondet". Etter foretakspensjonsloven § 8-5 annet ledd, som det her er vist til, skal overskudd på premiereservene knyttet til pensjoner under utbetaling tilføres pensjonistenes overskuddsfond.

Bestemmelsen innebærer at overskuddet som tildeles pensjonsordningen enten tilfaller premiefondet, som bl.a. kan benyttes til å betale fremtidige forsikringspremier, eller tilføres pensjonistenes overskuddsfond. Dersom pensjonsordningen er tildelt et overskudd på 100 000 kr, hvor henholdsvis 30 000 kr er overskudd på premiereserve på løpende pensjon, og 70 000 kr er tildelt som overskudd på andre deler av pensjonsordningens midler, skal 30 000 kr tilføres pensjonistenes overskuddsfond (og 70 000 kr skal tilføres ordningens premiefond). De 30 000 kr som er tilført pensjonistenes overskuddsfond, skal benyttes som en engangspremie for tillegg til pensjonsytelsene, se foretakspensjonsloven § 5-10 første ledd. Disse midlene benyttes altså til oppregulering av løpende pensjoner.

I henhold til foretakspensjonsloven § 5-10 tredje ledd skal regulering av løpende pensjon i et enkelt år ikke overstige den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp, likevel slik at det kan gis høyere tillegg for at reguleringen av pensjonene i de tre siste årene til sammen skal svare til den prosentvise økningen av grunnbeløpet i disse årene. Er det midler igjen i pensjonistenes overskuddsfond etter slik regulering, skal også disse midlene tilføres pensjonsordningens premiefond.

Oppsummering

Det ovennevnte system sikrer at forsikringskundene generelt, og pensjonister i tjenestepensjonsordninger spesielt, er sikret en rimelig andel av de midler som samles opp i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Det har likevel vært behov for å gjennomgå og forbedre systemet for tildeling av midler til forsikringskundene. Stortinget har derfor nylig vedtatt endringer i forsikringsvirksomhetsloven, jf. Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) og lnnst. O. nr. 4 (2004-2005). Endringene har blant annet som formål å skape et klarere skille mellom de forsikredes og forsikringsselskapets midler, klarere fordeling av risiko mellom kunde og selskap, og mer oversiktlig prising av livsforsikringsprodukter. Disse lovendringene vil kunne settes i kraft når det er fastsatt ufyllende forskrifter til loven, og Finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag til slike forskrifter på høring om kort tid.

Fotnote 1:

Det er i forsikringsvirksomhetsloven § 7-5 gitt bestemmelser om at et forsikringsselskap skal fordele sine kostnader, tap, inntekter samt alle fond mv. på en rimelig måte mellom forsikringsbransjer, forsikringskontrakter og forsikrede.

Fotnote 2:

Kostnadene ved å forvalte forsikringene skal i prinsippet dekkes ved reduksjon i forsikringenes administrasjonsavsetninger. Tilsvarende skal forsikringsutbetalingene i prinsippet dekkes av frigjorte avsetninger, slik at risikoresultatet balanserer i null.