Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:314 (2005-2006)
Innlevert: 04.01.2006
Sendt: 05.01.2006
Besvart: 12.01.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Viser til oppslag i Aftenposten 3. januar om at forekomsten av miljøgiftene bromerte flammehemmere har økt i fugleeggene de siste 20 årene. Vi vet disse miljøgiftene kan skade reproduksjonsevnen, nervesystemet og leverfunksjonen. Statens forurensningstilsyn er bekymret over at det ikke finnes noe generelt forbud mot bruken av stoffgruppen.
Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å stanse bruken av miljøgiftene bromerte flammehemmere?

Begrunnelse

Ny forskning som har kartlagt giftstoff i fugleegg viser at konsentrasjonen av bromforbindelsene har økt de siste 20 årene. De flammehemmere man har utviklet disse årene, vises i egginnholdet. Bromerte flammehemmere er en gruppe brombaserte kjemikalier som demper brennbarheten til materialer. Det brukes i dag i blant annet tekstiler, kjemikalier og isolasjonsmaterialer. Kjemikaliene brytes svært sakte ned i naturen, og de er funnet i fisk, fugl og pattedyr. Det er også påvist i morsmelk og blod hos mennesker. Statens forurensningstilsyn kan dokumentere at giftstoffene blir funnet langt fra opprinnelsesstedet. Dette er svært bekymringsverdig, også når vi vet hvor lenge de lagres i naturen og at mengden gift akkumuleres jo lenger opp i næringskjeden vi kommer. Tatt i betraktning de skader disse miljøgiftene har for økosystemet, må målet være å få i stand et forbud mot miljøgiftene bromerte flammehemmere.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøgifter er en av de største helse- og miljøtruslene vi står overfor. Jeg er alvorlig bekymret over at vi finner stadig flere farlige stoffer langt fra kildene og i nye områder. Jeg prioriterer derfor arbeidet med å stanse bruk og utslipp av miljøgifter svært høyt, og Regjeringen vil fremme en egen stortingsmelding om miljøgifter.

Bromerte flammehemmere er blant de høyest prioriterte miljøgiftene. Vi har et nasjonalt mål om at utslipp av bromerte flammehemmere skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2010. Arbeidet for å nå dette målet er konkretisert i en egen handlingsplan.

Stoffet HBCD, som nå er funnet i økte nivåer i sjøfuglegg fra nordområdene fra 1983 til 2003, er en av de bromerte flammehemmerne miljøvernmyndighetene er mest bekymret for. Statens forurensningstilsyn (SFT) utreder nå mulige nasjonale reguleringer av HBCD, og jeg vil ta stilling til hvordan dette skal følges opp når jeg får SFTs anbefaling. Samtidig vurderer jeg å gå foran EU og innføre et nasjonalt forbud mot en annen bromert flammehemmer, deka-BDE. To av de farligste bromerte flammehemmerne, penta-BDE og okta-BDE, ble forbudt allerede i 2004.

Miljøgifter spres over store avstander og hoper seg opp i næringskjedene, ofte langt fra opprinnelsesstedene. Utfordringene kan derfor ikke løses gjennom nasjonale tiltak alene. Jeg mener det er nødvendig at den globale reguleringen av miljøgifter styrkes. Jeg vil derfor sørge for at Norge arbeider aktivt innen eksisterende avtaler, som for eksempel Stockholm-konvensjonen, for å få forbudt eller regulert flere farlige miljøgifter.