Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:318 (2005-2006)
Innlevert: 09.01.2006
Sendt: 10.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I det siste har det pågått en viktig debatt om redningstjenesten her i landet. Blant annet er det påstått fra 330 skvadronens side at de kan rykke ut og bistå i dårligere vær enn det et sivilt selskap, som bedriver redningstjeneste, kan.
Kan justisministeren bekrefte eller avkrefte at så er tilfellet, skyldes en eventuell slik ordning at 330 skvadronen i så fall opererer etter militære særbestemmelser, og vil ikke dette være konkurransevridende dersom de skal vurderes opp mot sivile aktører?

Begrunnelse

At redningstjenesten har de nødvendige kvaliteter er vi alle enige om. Da Stortinget behandlet saken om den nye redningshelikoptertjenesten våren 2002, ble det fra flertallets side bedt om at den nye basen på nordvestlandet skulle opereres av en sivil aktør blant annet som et faglig og økonomisk referansepunkt mot den delen av tjenesten som det offentlige via Forsvaret skulle utføre.
Når det så hevdes fra representant fra 330 skvadronen at de har andre muligheter under redningsoperasjoner enn en eventuell privat aktør, betyr det etter mitt skjønn at det åpnes for forskjellsbehandling som ikke er akseptabel. Siden redningstjenesten også er en sivil utgave underlagt Justisdepartementet, blir det hele enda mer rart hvis Forsvaret gjennom egne militære særregler kan gjøre oppgaver andre ikke kan. I så fall må jo det bety at Forsvaret definerer sine oppdrag som militære og ikke sivile hvis de kan påberope seg et annet regelregime enn andre mulige operatører.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bakgrunnen for ditt spørsmål, slik jeg oppfatter det, er hvorvidt Forsvaret opererer redningshelikoptertjenesten etter andre regelverk eller med andre muligheter enn sivile operatører. Dernest spør du om ikke dette er konkurransevridende i forhold til eventuell sivil operatør. Regelverket for sivil luftfart åpner for at sivile operatører kan operere under de samme forhold som Forsvaret, om det er behov for dette. Det er slik sett uriktig når det hevdes at Forsvaret kan operere under andre forhold enn sivile, gitt samme trening/prosedyrer og materiell.

Jeg mener videre at en eventuell faktisk ulikhet mellom Forsvarets operasjon og sivil operasjon av tjenesten ikke kan betegnes som konkurransevridende i noen juridisk relevant sammenheng.