Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:323 (2005-2006)
Innlevert: 10.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Besvart: 20.01.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vil konkurransemyndighetene sikre mer rettferdig konkurranse og økt åpenhet i luftfarten ved å pålegge flyselskapene å offentliggjøre kanselleringshistorikk med begrunnelse pr. flyrute, og hvordan kan et slikt pålegg utformes?

Begrunnelse

TV2 viste gjennom flere reportasjer før jul at flyselskapet SAS Braathens hadde meget høy kanselleringsfrekvens på enkelte flyruter blant annet til Bergen og Trondheim. Dette har medført betydelig frustrasjon fra de reisende og pågang fra næringslivet ute i regionene. Blant annet har Bergen Næringsråd engasjert seg i denne saken ut fra den betydning flykommunikasjon har for næringslivet i regionen. Bergen Næringsråd ber om at flyselskapene tvinges til å gi riktig informasjon ved forsinkelser og kanselleringer og at det etableres et system for rapportering.
Rettferdig konkurranse i norsk luftfart er en forutsetning for lave priser og et godt utbygd tilbud på de kommersielle rutene. Et element i dette er at flyselskapene markedsfører et reelt rutetilbud og flyr de ruter man tilbyr passasjerene.
Et mulig tiltak for å sikre bedre regularitet og samsvar mellom markedsført rutetilbud og faktisk produserte reiser er at flyselskapene pålegges å offentliggjøre kanselleringshistorikk pr. flyrute for en viss tidsperiode bakover i tid og med begrunnelse for kansellering.
Da vil både passasjerer, media og andre interesserte få oversikt over eventuelle problemer med enkeltruter og dermed få et bedre grunnlag for å vurdere det tilbudet som markedsføres.
Flyselskapet Norwegian oppgav til TV2 på forespørsel sin kanselleringsstatistikk med begrunnelse og mente at dette er informasjon alle flyselskaper har lett tilgjengelig og følgelig lett kan offentliggjøre dersom dette blir påbudt. Dermed kan det antagelig legges til grunn at dette er et tiltak som ikke vil påføre selskapene økte kostnader.
Konkurransemyndighetene bør på denne bakgrunn innføre et slikt pålegg så snart som mulig.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Etter anmodning fra departementet vurderte Konkurransetilsynet spørsmålet i mai 2005. Konkurransetilsynets vurdering var at kansellering av avganger kunne vært problematisk dersom en dominerende aktør beslagla slots (landingsrettigheter) uten å bruke dem for å stenge konkurrenter ute. Tilgangen på slots i det norske markedet er imidlertid ikke begrenset på en slik måte at det er et konkurransemessig problem. En slik eventuell beslaglegging av slots vil derfor ikke hindre andre flyselskaper i å etablere seg. Den vil derimot gi det flyselskapet som kansellerer, økt negativ publisitet og misfornøyde kunder.

Flyselskapene kan ha mer eller mindre strategiske grunner for å sette opp avganger og så kansellere dem. De kan for eksempel ønske å fremstå med en høyere frekvens enn de reelt sett har. En slik strategi vil imidlertid skape mange misfornøyde kunder. Bak en slik strategi kan det likevel ligge en avveining mellom kostnadsbesparelser og konkurranseulemper i form av mindre tilfredse kunder.

Jeg vil vurdere å be Konkurransetilsynet følge nærmere med på kanselleringene for å kunne ta stilling til om jeg skal ta ytterligere initiativ, blant annet på bakgrunn av at Konkurransetilsynets vurdering ligger tilbake i tid.