Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:327 (2005-2006)
Innlevert: 11.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil helse- og omsorgsministeren foreta seg for å sikre videreføring av forskningsprosjektet om barn av kvinner som gikk på metadon eller buprenorfin under svangerskapet?

Begrunnelse

Dagens Medisin skrev før jul om et forskningsprosjekt om barn av kvinner som gikk på metadon eller buprenorfin under svangerskapet. Det har hittil ikke vært gjort noen systematisk forskning på LAR-barna i Norge, og Sosial- og helsedirektoratet har etterlyst denne kunnskapen. Ifølge Dagens Medisin står prosjektet nå i fare på grunn av pengemangel. Psykolog Monica Sarfi har søkt Sosial- og helsedirektoratet om 800 000 kr for å sikre videreføring av prosjektet for 2006, men har ennå ikke fått svar på søknaden.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er i dag over 3 500 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering i Norge. Om lag 30 pst. av disse er kvinner. Mer enn 80 barn er født av LAR-mødre i Norge. Siden det er grunn til å tro at pasientgruppen vil øke, må man også forvente at antallet barn vil stige. I regjeringsplattformen har vi særlig vektlagt at barn av psykisk syke og/eller rusmiddelmisbrukere må få oppfølging og hjelp. Barn av LAR-pasienter er derfor en viktig målgruppe. Til tross for omfattende internasjonal forskning på området, synes det fortsatt å være behov for styrket kunnskap om barnets utvikling etter eksponeringen for metadon/subutex i fosterlivet.

Det er riktig, som representanten Sjøli påpeker, at Sosial- og helsedirektoratet i sine anbefalinger om legemiddelassistert rehabilitering til Helse- og omsorgsdepartementet har pekt på behovet for kunnskap på området. I Regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2006, har vi også styrket rammen til fagutvikling, forsøks- og utviklingsarbeid på rusfeltet med 5 mill. kr. Jeg har tiltro til at Sosial- og helsedirektoratet, som nå har søknaden til behandling, på et faglig grunnlag og innenfor de budsjettrammene som nå er stilt til disposisjon for 2006, vil behandle denne saken på en tilfredsstillende måte.