Skriftlig spørsmål fra Thomas Breen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:339 (2005-2006)
Innlevert: 12.01.2006
Sendt: 13.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Thomas Breen (A)

Spørsmål

Thomas Breen (A): Hva vil justisministeren gjøre for å rekruttere flere politistudenter med flerkulturell bakgrunn?

Begrunnelse

I Aftenposten 12. januar går det frem at kun 1,4 pst. av politistudentene er flerkulturelle. Det bør være et politisk mål at politiet skal gjenspeile gjennomsnittsbefolkningen. Det som kommer frem er bekymringsfullt når vi vet at Politihøgskolen har hatt en strategi for å rekruttere ungdom med flerkulturell bakgrunn. Dette viser at det er av viktig betydning at praktiske tiltak iverksettes for å få en mer målrettet rekruttering til politiyrket i fremtiden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det har gjennom flere år vært en målsetting for politiet å øke andelen tjenestemenn og -kvinner med minoritetsbakgrunn.

Som ledd i dette har Politihøgskolen de siste årene arbeidet aktivt for å øke andelen søkere med minoritetsbakgrunn til politiutdanningen. Skolen hadde i 2005 88 søkere med minoritetsbakgrunn mot 31 søkere i 2000.

Det har imidlertid vist seg vanskelig å rekruttere søkere med minoritetsbakgrunn som tilfredsstiller opptakskriteriene, og Politihøgskolen vil i 2006 satse ytterligere på øke andelen kvalifiserte søkere med slik bakgrunn.

Høgskolen skal innen 1. mai 2006 presentere en handlingsplan for rekruttering hvor ungdom med minoritetsbakgrunn vil være en sentral målgruppe. Planen vil inneholde en rekke konkrete markedsføringstiltak rettet mot denne gruppen.

Høgskolens opptaksnemnd vil etablere samarbeid med foreninger og interesseorganisasjoner som arbeider med minoritetsspørsmål.

Rekrutteringsarbeidet vil også styrkes gjennom innhenting av kunnskap om studenter ved og søkere til Politihøgskolen. Som ledd i dette vil høgskolen i løpet av januar 2006 gjennomføre en kartlegging av søkerne til skolen i 2005, med særlig vekt på de med minoritetsbakgrunn. I løpet av våren 2006 vil det også bli gjennomført et forskningsprosjekt om høgskolens nåværende studenter.

Politihøgskolen og Kriminalomsorgens Utdanningssenter planlegger dessuten et forskningsprosjekt om rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til politietaten og kriminalomsorgen.

Jeg ser det som viktig at norsk politi representerer mangfoldet i befolkningen, og jeg vil med interesse følge Politihøgskolens arbeid med å rekruttere og beholde tilsatte med minoritetsbakgrunn.