Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:348 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 16.01.2006
Besvart: 19.01.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Dagens Næringsliv 11. januar 2006 rykker lederne for tre av hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden ut med kraftig kritikk av Regjeringen for å favorisere LO som samarbeidspartner og stenge de andre ute fra viktige arenaer for innflytelse. De hevder at Regjeringen tenker samarbeid på en gammeldags måte og rykker 10 år tilbake i forhold til tidligere praksis.
Tar statsråden denne kritikken på alvor, og hva vil han i så fall gjøre for å bedre samarbeidsforholdene mellom Regjeringen og disse hovedorganisasjonene?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til svar fra statsministeren av 18. januar 2006 på spørsmål nr. 329 fra stortingsrepresentant Erna Solberg hvor det heter:

"Regjeringen vil slik det framgår av Soria Moria-erklæringen, legge til rette for og ha en bred og nær kontakt med alle organisasjonene i arbeidslivet i arbeidet med utvikling og gjennomføring av politikken på ulike samfunnsområder. Generelt mener jeg det må kunne slås fast at vi i Norge har en omfattende og god tradisjon for nær kontakt med partene i arbeidslivet både på administrativt og politisk nivå som Regjeringen vil gjøre sitt for å videreføre.

Regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet vil for den nåværende Regjeringen, som for tidligere regjeringer, være et sentralt forum i forbindelse med det inntektspolitiske samarbeidet. Utvalget ledes av statsministeren og har deltakere fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet (LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, KS, HSH og NAVO). I tillegg deltar også Norges Bondelag/Norges Bonde- og småbrukarlag og Norges Fiskarlag. Regjeringen legger vekt på å videreføre dette samarbeidet.

Et annet viktig forum for det inntektspolitiske samarbeidet er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, der også alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet deltar. Gjennom arbeidet i utvalget etableres en felles forståelse for økonomiske sammenhenger, og et omforent tallgrunnlag til bruk i tilknytning til inntektsoppgjørene.

Behovet for og formen for kontakt med partene i arbeidslivet vil kunne variere mellom saker og fra område til område. Det som er viktig for en organisasjon vil kanskje være av mindre interesse og betydning for andre organisasjoner. Samarbeidspartene og samarbeidsformene må derfor tilpasses på en hensiktsmessig måte i de enkelte tilfeller. Innenfor en rekke viktige samfunnsområder er det som kjent etablert ulike faste samarbeidsordninger med bred deltakelse fra organisasjonene i arbeidslivet.

Regjeringen vil videreføre og styrke samarbeidet med partene på bred basis gjennom Arbeidslivpolitisk råd. Målsettingen med Arbeidslivspolitisk råd er å ha en løpende diskusjon og dialog med de sentrale partene i arbeidslivet på høyt nivå om viktige arbeidslivspolitiske saker, herunder EU-saker. I rådet som ledes av arbeids- og inkluderingsministeren deltar representanter fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet. For å styrke kontakten med partene i arbeidslivet vil det bli lagt til rette for hyppigere og mer regelmessige møter i det arbeidslivspolitiske råd framover. Siktemålet er å bedre kontakten og samarbeidet både i forbindelse med enkeltsaker og i mer generelle spørsmål innenfor Regjeringens arbeid med arbeids- og inkluderingspolitikken."