Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:354 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 27.01.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Kan olje- og energiministeren avklare hvordan Regjeringen vil finansiere rensing av gasskraftverket på Kårstø og hvordan man vil sikre tilstrekkelige mengder CO2 slik at det kan bli interessant å bruke dette som trykkstøtte for økt oljeutvinning?

Begrunnelse

13. januar besøkte statsministeren, miljøvernministeren og olje- og energiministeren det påbegynte gasskraftverket på Kårstø. Statsministeren karakteriserte allerede nå gasskraftverket som "verdens første grønne gasskraftverk i stor skala", og miljøvernministeren konstaterte allerede at man nå hadde startet bygging av et gasskraftverk med CO2-renseanlegg. Samtidig er det uklart hvem som skal finansiere rensing av CO2 ved gasskraftverket, samt lagring, komprimering og transport av CO2 til kontinentalsokkelen der CO2, ifølge Regjeringen, skal brukes som trykkstøtte for økt oljeutvinning.
Under statsrådenes besøk på Kårstø ble det dessuten også klart at det i praksis vil være svært vanskelig å samle CO2 fra andre punktutslipp på Kårstø for å øke mengden av CO2 til trykkstøtte utover det som gasskraftverket vil bidra med. Skal CO2 kunne brukes som trykkstøtte på Gullfaks-feltet behøves det om lag 5 millioner tonn CO2, mens gasskraftverket på Kårstø kun anslås å kunne bidra med omlag 1 mill. tonn. Hvor de øvrige mengdene CO2 skal komme fra slik at man kan realisere rensing, transport og deponering av CO2 som trykkstøtte innen 2009 er derfor foreløpig uklart.
Siden Regjeringen nå allerede forutsetter at det blir CO2-håndtering fra 2009 ville det være interessant om Regjeringen nå har avklart spørsmålene om finansiering av CO2-rensing og hvordan de vil sikre tilstrekkelig volum til at det blir lønnsomt å bruke CO2 som trykkstøtte i oljeproduksjonen på kontinentalsokkelen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I tråd med Soria Moria-erklæringen er Regjeringens politikk basert på at gitte konsesjoner står ved lag og at produksjonen av gasskraft skal inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

Naturkraft har alle nødvendige tillatelser til å igangsette bygging av gasskraftverket på Kårstø, og arbeidet er allerede i gang. Regjeringen har samtidig varslet at den vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst slik at dette kan gjennomføres så snart som mulig og bidra til at det etableres en verdikjede for transport og injeksjon av CO2.

For å vurdere grunnlaget for å etablere en verdikjede for transport og injeksjon av CO2, og å komme i gang raskest mulig med renseanlegget på Kårstø, har Regjeringen satt i gang 3 prosjekter:

Delprosjekt 1: Innledende forhandlinger mellom de kommersielle aktørene i en CO2-kjede

Delprosjekt 2: Prosjektering av renseanlegg på Kårstø

Delprosjekt 3: Juridiske og organisatoriske sider ved statlig engasjement i en CO2-kjede.

Delprosjekt 1 vil omfatte hele CO2-kjeden med fangst, transport og injeksjon av CO2 for økt oljeutvinning. Formålet med prosjektet er å identifisere mulige selgere og kjøpere av CO2 og deretter bringe sammen de aktuelle kommersielle aktørene til innledende forhandlinger om etablering av CO2-kjeder. Hensikten er å kvalitetssikre inntekter og kostnader i alle leddene i CO2-kjeden. Kartlegging av den reelle betalingsviljen til disse aktørene vil gi oversikt over mulige inntekter i kjeden, og dermed også rammene for statens engasjement. Gassco har fått i oppgave å lede dette arbeidet.

Delprosjekt 2 vil avklare tidsperspektiv og kostnader for etablering av renseanlegg på Kårstø. Målet er å etablere et slikt anlegg på Kårstø innen 2009. Arbeidet krever nært samarbeid med aktuelle leverandører av teknologi for CO2-rensing. Det skal også etableres en juridisk ansvarlig enhet, som kan stå ansvarlig for anbud og innkjøp, bygging, drift og eierskap av anlegget.

I delprosjekt 3 skal Olje- og energidepartementet i samarbeid med relevante departementer avklare ulike forhold knyttet til organisering og juridiske rammer for statens engasjement i CO2-kjeden. Utforming av et statlig engasjement som er robust i forhold til EØS-regelverket om statstøtte står sentralt i dette arbeidet. Det er satt av 20 mill. kr i statsbudsjettet for 2006 til å finansiere disse 3 prosjektene.

Arbeidet som nå er satt i gang skal danne grunnlag for de vurderinger som skal gjøres med hensyn på utforming og omfanget av det statlige engasjementet knyttet til CO2-håndtering og etablering av eventuelle CO2-kjeder. Det er forventet konkrete resultater fra dette arbeidet i løpet av første halvår 2006.