Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:357 (2005-2006)
Innlevert: 17.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart: 24.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Det er i dag tverrpolitisk enighet om å satse på Groruddalen, slik det også slås fast i regjeringserklæringen. Den forrige regjeringen besluttet at arbeidet med gangbrua over E6 ved Furuset senter skulle starte opp i 2006. Statsråden svarer imidlertid Hans Olav Syversen 12. desember 2005 at prosjektet nå først vil starte opp i 2007. Dette er et viktig prosjekt for nærmiljø og trafikksikkerhet i Groruddalen.
Vil samferdselsministeren sørge for at dette arbeidet starter opp i 2006 som forutsatt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt brev av 12. desember 2005 med svar på spørsmål nr. 222 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen vedrørende lokal gangvegforbindelse på Furuset:

"Gangsambandet mellom Ellingsrud og Furuset senter med gangbru over E6 inngår ikkje i hovedsykkelvegnettet i Oslo, eller i andre gang- og sykkelveger innafor Statens vegvesen sitt ansvarsområde. Gangbrua vil bli ein del av det lokale gangvegsystemet, og vere kommunal eigedom. Oslo kommune er byggherre og har ansvar for planleggjing og gjennomføring av tiltaket, samt framtidig drift og vedlikehald.

Gangsambandet er regulert, men før brua kan byggjast må Vegdirektoratet godkjenne byggeteikningane.

I handlingsprogram for investeringar på stamvegnettet for perioden 2006-2009 er det føresett 5,2 mill. kr i statlege midlar til prosjektet som tilskot i 2007. Den endelege prioriteringa av prosjektet må vurderast i det vidare arbeidet med statsbudsjettet."

Jeg vil presisere at dette er Oslo kommunes prosjekt og at det er kommunen som må redegjøre for når anlegget kan starte. Det foreligger ikke konkret framdriftsplan fra kommunen.

Som nevnt i svaret på spørsmål nr. 222 er det lagt til grunn 5,2 mill. kr i statlige midler til prosjektet i 2007. Jeg forutsetter at Statens vegvesen i forbindelse med arbeidet med riksvegbudsjettet for 2007 tar kontakt med Oslo kommune for å avklare kommunens planer for finansiering og framdrift, herunder om det er aktuelt med anleggsstart i 2006.