Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:372 (2005-2006)
Innlevert: 19.01.2006
Sendt: 20.01.2006
Besvart: 25.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): For snart 25 år siden forliste fiskefartøyet "Western" hvor mannskapet på sju omkom. De etterlatte fra denne tragiske ulykken har hele tiden krevd en ny gjennomgang av ulykken. I juni 2005 besluttet den forrige justisministeren å foreta en ny gjennomgang av saken.
Når vil departementet nedsette en undersøkelseskommisjon for "Western"-ulykken, og er justisministeren enig i at det av mange grunner haster med å få foretatt en slik gjennomgang, som kan gi svar på de mange ubesvarte spørsmål rundt ulykken?

Begrunnelse

Den forrige regjeringen sørget for at det ble foretatt en ny og grundig gjennomgang av "Utvik Senior"-ulykken, i bred forståelse med Stortinget. Gjennomgangen bidro til å gi oppreisning til de etterlatte etter "Utvik Senior"-ulykken og gav svar til de etterlatte på en rekke uavklarte spørsmål. "Western"-forliset hadde som "Utvik Senior"-forliset etterlatt seg flere ubesvarte spørsmål, som kun en gransking kan gi svar på.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Fiskefartøyet "Western" forliste 6. februar 1981 på vei fra Lovund til Myken i Nordland. Forliset ble gransket av Den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten i 1981-1982. Justisdepartementet anmodet på bakgrunn av henvendelse fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, høsten 2004 Den faste ulykkeskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten om å gjennomgå og vurdere foreliggende materiale, med henblikk på å se om det var grunnlag for å gjenoppta undersøkelsene omkring fiskefartøyet "Western"s forlis. Kommisjonen avgav sin uttalelse i april 2005 og konkluderte med at den usikkerhet som var til stede, tilsier at nye undersøkelser bør vurderes iverksatt. På bakgrunn av dette vedtok Bondevik II-regjeringen å oppnevne en særskilt undersøkelseskommisjon som skal kartlegge omstendighetene omkring "Western"s forlis og foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken. Det ble imidlertid ikke lagt inn midler til å dekke utgifter forbundet med kommisjonens arbeid i statsbudsjettet for 2006.

Jeg har merket meg det engasjement som enken etter skipperen på "Western" og andre etterlatte har utvist i saken, og jeg ønsker å opprette en ny undersøkelseskommisjon for å foreta nærmere undersøkelser rundt forliset av fiskefartøyet "Western" 6. februar 1981. Opprettelsen av en ny undersøkelseskommisjon vil imidlertid ha budsjettmessige konsekvenser, og jeg vil derfor komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.