Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:383 (2005-2006)
Innlevert: 23.01.2006
Sendt: 24.01.2006
Besvart: 31.01.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Når vil statsråden fremlegge en stortingsmelding som drøfter oppfølgingen av Industriutvalgets utredning med vurderinger og anbefalinger om den fremtidige næringspolitikken?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen nedsatte ved kongelig resolusjon 2. juli 2004 Industriutvalget for å drøfte sentrale utviklingstrekk for industrisektoren og viktige veivalg i den fremtidige næringspolitikken.
Utvalget var blant annet initiert av LO-leder Gerd-Liv Valla.
Utvalget var bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet og politiske partier på Stortinget. Utvalgets arbeid ble forankret gjennom en kontaktgruppe bestående av representanter fra ulike organisasjoner i arbeidsliv, industri og annet næringsliv. I tillegg mottok utvalget høringsinnspill fra mer enn 30 respondenter.
Utvalget la frem sin innstilling NOU 2005:4 Industrien mot 2020 - kunnskap i fokus, den 1. februar 2005. Nærings- og handelsdepartementet hadde NOU 2005:4 på høring med høringsfrist høsten 2005.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg viser til brev av 24. januar 2006 med oversendelse av skriftlig spørsmål nr. 383 fra stortingsrepresentant Torbjørn Hagen.

Regjeringen ønsker å ha tett dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet om utformingen av næringspolitikken. Jeg mottar daglig gode innspill til dette arbeidet. Industriutvalgets utredning er et viktig bidrag. Industriutvalget leverte sin utredning 1. februar 2005. Nærings- og handelsdepartementet sendte utredningen på åpen høring med høringsfrist 20. oktober 2005. Departementet har mottatt 45 høringsuttalelser.

Jeg er opptatt av at vi vurderer Industriutvalgets anbefalinger og høringsinstansenes synspunkter grundig. Her ligger det mange gode forslag som fortjener nærmere faglig analyse. Flere av forslagene, blant annet innenfor forskning og utvikling, utdanning og energi, følges allerede opp av Regjeringen. Nærings- og handelsdepartementet er involvert i mange av de pågående politiske prosessene og søker å ivareta næringsøkonomiske hensyn i det løpende arbeidet.

Etter mitt syn er det ennå for tidlig å ta stilling til på hvilken måte forslagene fra Industriutvalget og høringsinstansenes synspunkter bør håndteres videre. Målet for oppfølgingen av Industriutvalgets arbeid må være å gjennomføre forslag som styrker norsk næringslivs konkurranseevne og bidrar til økt norsk verdiskaping. Dette er hovedperspektivet i regjeringens arbeid med en aktiv næringspolitikk.

Den aktive næringspolitikken er igangsatt i regjeringens første budsjett. Sammenlignet med budsjettet for 2005 har vi styrket Innovasjon Norge med 307 mill. kr og SIVA med 30 mill. kr. Bevilgningene til Innovasjon Norges OFU/IFU-ordninger er økt med 87 mill. kr til i underkant av 245 mill. kr. Videre har vi økt støtten til den næringsrettede forskningen gjennom Norges forskningsråd med 170 mill. kr i år sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål å øke Norges samlede forskningsinnsats til 3 pst. av BNP innen 2010. Regjeringen har videre ambisiøse mål for å gjennomføre CO2-håndtering fra gasskraftverk og etablere en verdikjede for CO2. Over statsbudsjettet for 2006 ble det bevilget 20 mill. kr til dette. Disse tiltakene vil ikke minst komme industrien til gode.

Jeg ønsker et nært samarbeid med næringslivet. Et konkurransedyktig næringsliv som går godt, er en forutsetning for å styrke, fornye og videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Jeg er glad for alle de gode forslagene jeg har mottatt i arbeidet med næringspolitikken, både fra Industriutvalget og høringsinstansene, og gjennom andre kanaler. Disse innspillene skal vi bruke til å utforme en god næringspolitikk som møter morgendagens utfordringer.