Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:388 (2005-2006)
Innlevert: 25.01.2006
Sendt: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Alle lokalsamfunn bør være bevisst sine kulturminner og prioritere kulturminnearbeid høyt. Kulturminneplaner er et viktig styringsredskap for kommunene i forhold til å ta vare på lokale kulturminner, og sikre lett tilgjengelige, prioriterte og godt systematiserte registre over hvilke verdier som finnes i den enkelte kommune. Mange kommuner har slike planer, men fortsatt er det ca. 300 kommuner som ikke har det.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at flere kommuner etablerer kulturminneplaner?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Gjennom plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for kulturminner og kulturmiljø. Vi arbeider for å gi kommunene et best mulig beslutningsgrunnlag, og en rekke tiltak er gjennomført. Lett tilgang til kunnskap om kulturminner og kulturmiljø gjennom digitale databaser som Kulturminnedatabasen, Arealis og Norge digitalt er grunnleggende. I tillegg har Riksantikvaren sammen med 9 kommuner gjennomført et prosjekt om kulturminner i kommunedelplaner. Videre er det gjennomført et pilotprosjekt med 30 kommuner, der målet var å øke kunnskapen om kulturarven, engasjere aktørene og bidra til en bedre forvaltning lokalt. Disse prosjektene har gitt nyttige erfaringer og er gode eksempler for andre kommuner.

For å utvikle en offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling i kommunene, legger Miljøverndepartementet opp til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale med Kommunenes Sentralforbund om programmet Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Målet er å styrke miljøkompetansen i kommunene, og kulturminner og kulturmiljø vil være et prioritert tema innenfor programmet.

For å øke bevisstheten om kulturarven som en ressurs i utviklingen av lokalsamfunn har vi startet et verdiskapingsprogram med inntil 10 pilotprosjekter i løpet av de nærmeste årene. Jeg håper disse vil resultere i at kulturminner og kulturmiljø blir satt i stand og at de vil bli gode eksempler på samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor.