Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:402 (2005-2006)
Innlevert: 27.01.2006
Sendt: 30.01.2006
Besvart: 06.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Oljeselskapene som har ansvaret for levering av flydrivstoff til Gardermoen, arbeider nå med å flytte transporten fra jernbane til vei.
Vil samferdselsministeren gripe inn i saken og bidra til at transporten av flybensin fortsatt skjer på den samfunnsmessige beste måten slik at hensyn til miljø, sikkerhet og trafikkbelastning blir ivaretatt?

Begrunnelse

Oljeselskapene, som leverer drivstoff til Gardermoen, utreder nå en overføring av transporten fra jernbane til vei. Dette begrunnes bl.a. med oppsplittingen av NSB og at avtalene nå inngås med CargoNet AS som igjen leier inn spesialvogner til drivstofftrakten fra Tyskland. Det pekes også på vanskeligheter med sportilgang på jernbanenettet som kontrolleres av Jernbaneverket og Gardermobanen (Flytoget).
Sikkerheten ved transporten av drivstoff var et sentralt spørsmål i debatten om etableringen av ny hovedflyplass. I utgangspunktet ble det utredet bygging av rørledning til Gardermoen, men dette ble forlatt til fordel for frakt med spesialvogner på tog.
Overføring av transporten av flydrivstoff til tankbiler vil representere store utfordringer både miljømessig, sikkerhetsmessig og gjennom økt belastning på en allerede tungt trafikkert E6 mellom Oslo og Gardermoen. Dette vil derfor være en svært uheldig løsning som ikke kan tillates behandlet ut fra rent bedriftsøkonomiske betraktninger.
Ut fra ovenstående ber jeg samferdselsministeren bidra til at spørsmålet om levering av flydrivstoff til Gardermoen blir løftet opp på politisk nivå slik at valg av transportform blir behandlet ut fra helhetlige samfunnsmessige konsekvenser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er viktig å ivareta hensynene til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling ved all transport på veg og bane. I forhold til den konkrete sak kan jeg opplyse at CargoNet, som i dag transporterer flydrivstoff til Gardermoen, nå har rettet en søknad til Jernbaneverket om ny og mindre kostnadskrevende rute for transport av drivstoff. Søknaden blir vurdert i forbindelse med ruteendringene som planlegges innført i juni 2006.

I lys av dette vil jeg nå avvente Jernbaneverkets behandling av søknaden knyttet til den ordinære ruteplanprosessen. Jeg vil allikevel tilføye at jeg ser med bekymring på at det planlegges å flytte transporten av flydrivstoff til Gardermoen fra jernbane til veg uten at risiko- og konsekvensvurderinger for vegtrafikken er nærmere utredet.

Jeg vil derfor ta saken opp med Vegdirektoratet. Vegmyndighetene bør grundig vurdere om det bør utarbeides en egen risikoanalyse for den aktuelle vegstrekningen. En slik analyse må i tilfelle ligge til grunn for den videre behandlingen av saken.