Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:403 (2005-2006)
Innlevert: 27.01.2006
Sendt: 30.01.2006
Besvart: 03.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Integreringstilskuddet for personer som er bosatt på humanitært grunnlag falt vekk i 2005. Tilskuddet er heldigvis gjeninnført fra 2006 og skal vare 3 år pr. person. Den gruppa som ankom landet i 2005, omfattes altså av reservasjonen. Dette gir urettferdige utslag og rammer svært tilfeldig i ulike kommuner. I Gausdal for eksempel gjelder dette 15 familiegjenforente personer.
Hva vil departementet foreta seg for at personer som kom i 2005, får del i integreringstilskuddet for 2006 og 2007?

Begrunnelse

Jeg tillater meg å bruke eksempel fra min egen hjemkommune. I Gausdal er det flere personer som er bosatt på humanitært grunnlag. I 2005 blei det bosatt 15 familieinnvandrere til herboende i Gausdal kommune. Av disse er det 5 voksne og 10 barn. Det er rimeligvis ikke mottatt integreringstilskudd for disse personene etter gjeldende regler i 2005.
Regelen om bortfall av integreringstilskudd for denne gruppen trådte i kraft i 2005. I 2006 ble igjen reglene endret slik at integreringstilskudd nå følger med familiegjenforente til denne gruppen.
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006 og Ot.prp. nr. 23 (2005-2006) Om lov om endringer i introduksjonsloven viser at en igjen utvider personkretsen for rett/plikt til deltakelse i introduksjonsprogram til også å gjelde familiegjenforente til herboende med opphold på humanitært grunnlag. Kommunene gis for 2006 integreringstilskudd i 3 år for denne gruppen.
Reservasjonen for den gruppen som kom i 2005, bør oppheves.
Med 15 personer som i Gausdal, koster det enorme summer å integrere disse med etablering, opplæring i norsk for de voksne, og barnehage/SFO osv. for barna.
Inntektsgrunnlaget for gjenforening er såpass lavt at det ikke er realisisk å greie alle utgifter for denne summen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Den forrige regjeringen innskrenket persongruppen som utløste rett til integreringstilskuddet. Det ble derfor ikke utbetalt integreringstilskudd til kommunene for familiegjenforente personer med opphold på humanitært grunnlag som fikk oppholdstillatelse og ble bosatt i en kommune i perioden 7. januar 2005-31. desember 2005. Unntaket var hvis den familiegjenforente ble innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse samtidig med hovedpersonen.

I statsbudsjettet for 2006 gjeninnførte Regjeringen integreringstilskuddet for familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnlag. Det betyr at kommunene vil motta tilskudd i 3 år, såfremt personen får oppholds- eller arbeidstillatelse eller ankommer landet og bosetter seg i en kommune etter 1. januar 2006. Regelendringen ble ikke gitt tilbakevirkende kraft. Videre vil jeg understreke at Regjeringen i sitt budsjett for 2006 økte rammeoverføringene til kommunene betydelig, noe som bør komme alle innbyggerne til gode, også denne gruppen familiegjenforente.

Jeg har forståelse for at det kan virke urettferdig når noen faller utenfor en ordning, som integreringstilskuddet i dette tilfellet. Familiegjenforente til personer med opphold på humanitært grunnlag utløser imidlertid tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Sammen med økningen i kommunens frie inntekter bør dette kunne skape grunnlag for å gi flyktningene i Gausdal og andre kommuner de tjenester de har behov for, både når det gjelder norskopplæring og andre tiltak siden dette gjelder for en begrenset periode.