Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:405 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 30.01.2006
Besvart: 06.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens vegvesen har gjennom internrevisjon avdekket at Trøndelag Bomveiselskap og Trøndelag Veifinans har brukt penger i strid med gjeldende forskrifter for bruk av slike midler. Det blir også vurdert om det er begått lovbrudd. Dessverre er det ikke første gang at revisjon av bompengeselskaper avdekker uhjemlet og kritikkverdig bruk av innbetalte bompenger.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å styrke kontrollen med at bompengeselskapene forvalter bompenger på en betryggende måte?

Begrunnelse

Flere bompengefinansierte prosjekter enn noen gang tidligere er i drift. En rekke bompengefinansierte bro-, tunnel- og vegprosjekter er under planlegning og eller under oppstart. En betydelig del av statens økonomiske ansvar for utbygging av et tjenlig vegnett i Norge er på denne måten påført innbyggerne som en av mange ekstraskatter for bilbruk. Det må derfor være et krav at innbetalte bompenger forvaltes på en økonomisk best mulig måte og en så effektiv måte som mulig slik at mest mulig av innbetalt beløp går til nedbetaling av veganlegget bompengene skal finansiere.
Jeg regner med at statsråden, på bakgrunn av det som er avdekket i forhold til Trøndelag Bomselskap, vil se nærmere på regelverk for bompengeselskap og spesielt på hvordan kontroll og revisjon kan forsterkes. Det vil etter min vurdering være naturlig å vurdere bruk av fylkesmann/riksrevisjon som revisjons-/tilsyns- og kontrollmyndighet samt forsterket personlig ansvar for så vel styremedlemmer som daglig ledelse i slike selskaper.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Finansiering av veger med bompenger har lang tradisjon i Norge og finansieringsformen benyttes i dag i 43 bompengeprosjekt. Bompengefinansiering kan i enkelttilfeller være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn tradisjonell skattefinansiering, hvis forholdene ligger til rette for det gjennom blant annet stor trafikk og lave takster. Uansett er det svært viktig at kostnaden ved innkreving av bompenger holdes så lav som mulig. Vegdirektoratets revisjon av bompengeselskapene er et ledd i dette arbeidet.

Statens vegvesen foretar årlig en oppfølging av det enkelte bompengeselskap, der økonomi og kostnader er viktige elementer. Etaten har imidlertid ikke mulighet til å foreta en tilstrekkelig bilagskontroll av alle selskapene årlig. Vegdirektoratet har derfor hatt revisjoner i enkelte selskap for å sikre at de innkrevde midlene blir forvaltet på riktig måte. Revisjonen er også et signal til bompengeselskapene om hvilke rammer de skal holde seg innenfor.

De siste årenes revisjoner har avdekket at det er behov for slike tilleggskontroller ut over den årlige oppfølgingen. Vegdirektoratet tar derfor sikte på at det hvert år vil bli gjennomført kontroller av bompengeselskapene for å forhindre gjentagelser av forhold lik de som nå har blitt avdekket. Vegdirektoratet vil videre gå gjennom og revidere avtalen som ligger til grunn mellom Vegdirektoratet og hvert bompengeselskap om innkreving av bompenger.