Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:409 (2005-2006)
Innlevert: 30.01.2006
Sendt: 31.01.2006
Besvart: 08.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ved behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2005 sluttet Stortinget seg, med unntak av Fremskrittspartiet, til regjeringen Bondevik II sine vurderinger rundt spørsmålet om samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole, og Veterinærinstituttet på Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøyskole) på Ås, og at endelig konklusjon om organisering og lokalisering skal bli fremmet for Stortinget på egnet måte.
Hvordan vil dette bli fulgt opp, og hva er fremdriftsplanen?

Begrunnelse

I Revidert nasjonalbudsjett 2005 gav Regjeringen Bondevik II sine vurderinger om en samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH), og Veterinærinstituttet på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB, tidligere Norges landbrukshøyskole) på Ås.
Regjeringen viste til at en slik samlokalisering vil kunne bidra til å bygge opp en samlet og integrert primærnæringsrettet virksomhet på Ås. Regjeringen viste videre til at en samorganisering og samlokalisering kunne legge grunnlaget for at det kan etableres en unik nyskaping der UMB og NVH inngår i et tett samvirke sammen med andre relevante forskningsinstitusjoner innenfor feltet, noe som vil være en oppfølging av forskningsmeldingens tematiske satsing på mat.
En samlokalisering på Ås vil kreve betydelige investeringer i bygg og annen infrastruktur, og Utdannings- og forskningsdepartementet varslet derfor at de vil foreta en samlet vurdering av kostnadene.
Ved behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2005 gav Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, sin tilslutning til Regjeringens vurderinger.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Som det framgår av St.prp. nr. 65 (2004-2005) er spørsmålet om organisering og lokalisering av de tre ovennevnte institusjonene en sak som, uansett valg av lokaliseringssted, vil kreve betydelige investeringer. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra Finansdepartementet er det gitt en orientering om ordningen med kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 500 mill. kroner. Ordningen er utvidet fra sommeren 2005 ved at også selve konseptvalget ved investeringsprosjektene skal kvalitetssikres før spørsmålet om igangsetting kan legges fram for Stortinget. Selv om saken over tid har vært gjenstand for ulike utredninger, er det foreliggende materialet ikke tilfredsstillende i henhold til de retningslinjene som nå legges til grunn.

Departementet arbeider nå med det nødvendige dokumentunderlaget for den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalget. Alternativene som skal utredes er komplekse, men siktemålet er at materialet skal være ferdigstilt i løpet av første halvår 2006, slik at det deretter kan igangsettes ekstern kvalitetssikring av utbyggingsalternativ. Jeg vil komme tilbake til saken overfor Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.